Autorsko pravo u e-obrazovanju

Okrugli stol: srijeda, 28.9.2016., dvorana E Srce, 11 do 13 sati

Cilj okruglog stola je rasprava o intelektualnom vlasništvu u e-obrazovanju, sa posebnim naglaskom na pitanja korištenja i raspolaganja autorskim pravom u e-obrazovanju. Nastavnici danas imaju pristup velikom broju nastavnih sadržaja dostupnih na Internetu, a i sami izrađuju online materijale i e-kolegije. Vrlo često imaju nedoumice smiju li i na koji način koristiti nastavne materijale (tekstove, slike, grafove, animacije, video) koji su dostupni, kako znati pod kojim uvjetima (copyright, OER, CC licence) se mogu ti materijali koristiti i je li potrebna privola autora te kako se navodi izvor za njihovo korištenje. Isto tako nastavnici često ne znaju koja im autorska prava pripadaju i kako mogu staviti na raspolaganje svoja autorska djela koja nastaju za potrebe nastave u virtualnom okruženju.

Uvodničari:

  • Prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu
  • Prof.dr.sc. Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc.dr.sc. Romana Matanovac-Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc.dr.sc. Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc.dr.sc. Tihomir Katulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Moderator: Sandra Kučina Softić, Srce


  Galerija fotografija s okruglog stola

Snimka okruglog stola

 Podrška komercijalizaciji i upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu

 Autorstvo i citiranje

 Creative Commons licence

 Autorsko pravo u e-obrazovanju

 Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u virtualnom okruženju