Uporaba sustava e-portfolija u sveučilišnoj nastavi

E-portfolioProjekt Centra za e-učenje Sveučilišnog računskog centra Srce Uporaba sustava e-portfolija u sveučilišnoj nastaviizabran je na natječaju Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 8. studenog 2011. godine.

Projekt se financira sredstvima Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu.

Trajanje projekta: veljača 2012. - veljača 2013. godine

Primjena e-portfolija kao alata u nastavi pruža nastavniku mogućnost za dodatni i novi način vrednovanja studenata, kontinuirano praćenje njegovoga rada i dodatnu evaluaciju ishoda učenja. Nastavna aktivnost vezana uz e-portfolio služi i podizanju svijesti studenata o vlastitom radu i napretku na kolegiju. Cilj ovog projekta je i primjena ICT u unaprjeđenju kvalitete obrazovanja te kontinuirana edukacija nastavnika. Projekt se oslanja na Strategiju e-učenja Sveučilišta u Zagrebu te indirektno na Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima i provedbu Bolonjskog procesa na Sveučilištu u Zagrebu.

Projekt se izvodi u suradnji sa Sveučilištem u Portu, Portugal.

 

Što je e-porfolio?
Cilj projekta
Aktivnosti
Sveučilište u Portu
Suradnici na projektu


Pozivamo sveučilišne nastavnike koji žele sudjelovati u projektu i naučiti što je e-portfolio te kako ovaj alat koristiti u nastavi da nam se jave.


"Mišljenje, nalazi i zaključci ili preporuke navedene u ovom materijalu označavaju mišljenje autora i ne reflektiraju nužno stajalište Sveučilišta."