O projektu ZTP

Izgradnja Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) je dio strateškoga projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje. Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Srce ima ulogu partnera Ministarstva u provedbi aktivnosti na projektu.

Svrha i ciljevi
Glavni cilj projekta je stvaranje koherentnoga i cjelovitoga sustava za određivanje prioriteta za politike istraživanja, razvoja i inovacija u hrvatskome istraživačkome i inovacijskome prostoru s naglaskom na stvaranje institucionalnoga okvira za planiranje, praćenje i provedbu politike istraživanja, razvoja i inovacija utemeljenu na dokazima. 

Operativni ciljevi projekta su:

  • reguliranje obveza i odgovornosti dionika u sustavu znanosti i tehnologije vezano uz postupanje s podacima o znanstvenoj djelatnosti;
  • umrežavanje hrvatskih javnih znanstvenih organizacija kroz javno dostupan Informacijski sustav o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti te osiguravanje vidljivosti njihove znanstvene aktivnosti;
  • identifikacija snaga i slabosti hrvatskoga sustava znanosti i tehnologije i definiranje pravaca daljnjeg razvoja politika znanosti i tehnologije;
  • poticanje suradnje tijela državne i javne uprave, istraživačkoga i gospodarskoga sektora u svrhu izgradnje mreže dionika.

Financiranje
Financiranje provedbe projekta planirano sredstvima iz EFRR-a i udjelom nacionalnog sufinanciranja iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske, a sukladno pravilima i odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Trajanje projekta
Projektnim planom je predviđeno trajanje projekta u duljini 44 mjeseca, odnosno do kolovoza 2021. godine.