Organizacija

Tijela CRO NGI-ja

Organizacija CRO NGI-ja sastoji se od sljedećih tijela: Savjet CRO NGI-ja, Vijeće partnera CRO NGI-ja i Vijeće korisnika CRO NGI-ja.

Savjet CRO NGI-ja

Savjet CRO NGI-ja je krovno tijelo CRO NGI-ja i CRO GRID-a, koje donosi strateške odluke vezane uz CRO NGI. Savjet ima sljedeće funkcije:

 • raspravlja i donosi strateške smjernice razvoja CRO NGI-ja
 • raspravlja i donosi strateške smjernice za politiku korištenja CRO NGI-ja
 • raspravlja i donosi strateške smjernice za podršku ostalim nacionalnim grid projektima
 • raspravlja i donosi strateške smjernice za međunarodnu suradnju u području grida
 • zajedno s Koordinatorom sudjeluje u planiranju i ishodovanju sredstva iz državnog proračuna, potrebnih za CRO NGI
 • raspravlja i odobrava godišnji plan rada, kojeg predlaže Koordinator
 • raspravlja i odobrava godišnji izvještaj o radu i uporabi CRO NGI-ja; kojeg priprema Koordinator
 • odlučuje o zahtjevima za stjecanje statusa partnera CRO NGI-ja i o prestanku statusa partnera CRO NGI-ja
 • odlučuje o zahtjevima za stjecanje statusa korisnika za subjekte izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja
 • odlučuje o posebnim pravima partnera CRO NGI-ja
 • odlučuje o žalbama.

Savjet ima 9 članova, a imenuje ga ministar nadležan za znanost na razdoblje od 3 godine. Trenutni članovi Savjeta su:

 • prof. dr. sc. Ignac Lovrek, Fakultet elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Savjeta CRO NGI
 • dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla d.d.,predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 • Darko Parić, dipl. ing. elektrotehnike, pomoćnik ministra, Ministarstvo uprave, predstavnik Uprave za e-Hrvatsku Ministarstva uprave
 • prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku, predstavnik Rektorskog zbora Republike Hrvatske
 • akademik, prof. dr. sc. Vladimir Paar, predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • dr. sc. Karolj Skala, Institut Ruđer Bošković, predstavnik znanstvenih instituta
 • dr. sc. Goran Martinović, Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku, predsjedavajući Vijeća korisnika
 • prof. dr. sc. Ivica Kožar, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, predsjedavajući Vijeća partnera
 • dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilišni računski centar, kao čelnik Koordinatora

 

Vijeće partnera CRO NGI-ja

Vijeće partnera CRO NGI-ja je tijelo sastavljeno od po jednog predstavnika svakog partnera, predstavnika Koordinatora, predstavnika CARNeta i predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Vijeće partnera raspravlja o tehničkim planovima i planovima razvoja CRO NGI-ja, o politici korištenja i povezivanju CRO NGI-ja sa sličnim infrastrukturama u Europi i svijetu te daje prijedloge za godišnji plan rada i predlaže Koordinatoru potrebne mjere tehničke i organizacijske prirode vezane uz razvoj i uporabu CRO NGI.

 

Vijeće korisnika CRO NGI-ja

Vijeće korisnika CRO NGI-ja je tijelo sastavljeno od po jednog predstavnika svakog korisnika. Član Vijeća korisnika je i predstavnik Koordinatora.

Vijeće korisnika raspravlja o potrebama korisnika CRO NGI-ja, o izvještajima o uporabi i planovima razvoja CRO NGI-ja. Također, Vijeće predlaže Koordinatoru potrebne mjere tehničke i organizacijske prirode vezane uz razvoj i uporabu CRO NGI-ja s gledišta korisnika.

 

Koordinator CRO NGI-ja

Koordinator CRO NGI-ja operativni je nositelj CRO NGI-ja i osigurava planiranje, izgradnju, održavanje i svakodnevno funkcioniranje GRO-GRID infrastrukture. Koordinator CRO NGI-ja je Sveučilišni računski centar (Srce).

Koordinator ima sljedeće obveze:

 • operativno (tehničko) upravljanje CRO NGI-jem, uključujući održavanje središnjih sredstava i usluga CRO NGI-ja
 • planiranje i provođenje postupaka potrebnih za izgradnju CRO NGI-ja
 • izrada i predlaganje Savjetu godišnjih planova rada CRO NGI-ja
 • planiranje i upravljanje sredstvima iz državnog proračuna dodijeljenih za CRO NGI
 • planiranje i provođenje nabave računalnih i spremišnih sredstava za CRO NGI, a koja se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske
 • izrada godišnjih izvještaja o radu i uporabi CRO NGI-ja
 • izvještavanje Ministarstva o radu i uporabi CRO NGI-ja i raspolaganju sredstvima iz državnog proračuna dodijeljenih za CRO NGI Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada CRO NGI-ja
 • predstavljanje i zastupanje CRO NGI-ja i CRO GRID-a u pravnom prometu unutar Republike Hrvatske
 • predstavljanje CRO NGI-ja i CRO GRID-a u međunarodnim tijelima i infrastrukturnim grid projektima, sukladno strateškim odrednicama Savjeta CRO NGI-ja
 • koordiniranje i evidentiranje međunarodne suradnje i sudjelovanja hrvatskih institucija i timova u međunarodnim grid projektima
 • odlučivanje o zahtjevima za stjecanje statusa korisnika iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
 • predlaganje politike korištenja CRO NGI-ja Savjetu CRO NGI-ja
 • propisivanje operativnih pravila funkcioniranja i uporabe CRO NGI-ja
 • privremeno ili trajno uskraćivanje prava uporabe CRO NGI-ja korisnicima koji ne poštuju odredbe ovog Pravilnika ili druga pravila i načela uporabe koja sukladno ovom Pravilniku propiše Koordinator
 • propisivanje minimalni tehničkih uvjeta za čvorišta CRO NGI-ja
 • organizacija obrazovnih aktivnosti vezanih uz uporabu CRO NGI-ja
 • organizacija službe pomoći korisnicima vezane uz uporabu CRO NGI-ja
 • organizacija godišnjeg skupa partnera i korisnika CRO NGI-ja i članova CRO GRID-a
 • administrativna i tehnička podrška radu Savjeta, Vijeća partnera i Vijeća korisnika
 • promocija i obavještavanje javnosti o aktivnostima vezanim uz CRO NGI
 • održavanje službenog web sjedišta CRO NGI-ja na adresi http://www.srce.unizg.hr/cro-ngi/.