50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

O projektu ZTP

Izgradnja Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) je dio strateškoga projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje. Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Srce ima ulogu partnera Ministarstva u provedbi pojedinih aktivnosti na projektu. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za ovaj strateški projekt su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnja agencija za financijsko ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisali 1. prosinca 2017. godine.

Svrha i ciljevi

Glavni cilj projekta je stvaranje koherentnoga i cjelovitoga sustava za određivanje prioriteta za politike istraživanja, razvoja i inovacija u hrvatskome istraživačkome i inovacijskome prostoru s naglaskom na stvaranje institucionalnoga okvira za planiranje, praćenje i provedbu politike istraživanja, razvoja i inovacija utemeljenu na dokazima.

Operativni ciljevi projekta su:

  • reguliranje obveza i odgovornosti dionika u sustavu znanosti i tehnologije vezano uz postupanje s podacima o znanstvenoj djelatnosti;
  • umrežavanje hrvatskih javnih znanstvenih organizacija kroz javno dostupan Informacijski sustav o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti te osiguravanje vidljivosti njihove znanstvene aktivnosti;
  • identifikacija snaga i slabosti hrvatskoga sustava znanosti i tehnologije i definiranje pravaca daljnjeg razvoja politika znanosti i tehnologije;
  • poticanje suradnje tijela državne i javne uprave, istraživačkoga i gospodarskoga sektora u svrhu izgradnje mreže dionika.

Komponente projekta

Navedeni ciljevi će se postići uspostavom zakonskog okvira i kreiranjem sustava informacija o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti te provedbom aktivnosti mapiranja i predviđanja. Projekt se stoga sastoji od tri glavne komponente:

  • Izrada prijedloga zakonskog okvira za postupanje s podacima o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti
  • Izrada Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS)
  • Provedba znanstvenog i tehnologijskog mapiranja i predviđanja

Uloga Srca u projektu

Sveučilišni računski centar je kao partner MZO na ovom projektu i kao središnje čvorište informacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja, zaduženo za izvedbu druge komponente - izradu informacijskog sustava CroRIS. CroRIS je zamišljen kao jedinstven, integriran i interoperabilan Sustav informacija o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja putem kojeg će se omogućiti unos, pohranjivanje, upravljanje, pristup i diseminacija svih relevantnih informacija o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti, njezinim temeljnim sastavnicama (akademskim i istraživačkim ustanovama, znanstvenoj opremi i osobama), kao i njihovoj znanstvenoj djelatnosti (mobilnost znanstvenika, istraživačke skupine, znanstvena djelatnost i produktivnost, sudjelovanje na znanstvenim događanjima i dr.). Srce će, sukladno projektnom prijedlogu, sudjelovati u poslovima projektiranja, izvedbe, uspostave, održavanja i kontinuiranog razvoja trajno operativnog informacijskog sustava o hrvatskoj znanosti.

Financiranje

Financiranje provedbe projekta planirano sredstvima iz EFRR-a i udjelom nacionalnog sufinanciranja iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske, a sukladno pravilima i odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Trajanje projekta

Projektnim planom je predviđeno trajanje projekta u duljini 44 mjeseca, odnosno do kolovoza 2021. godine.