50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Upravljanje i unutarnji ustroj Srca

U upravljanju Sveučilišnim računskim centrom sudjeluju:

 • Upravno vijeće
 • Ravnatelj
 • Kolegij
 • Stručno vijeće

Upravno vijeće

zgrada Srca, zastave Srca i Sveučilišta u ZagrebuUpravno vijeće Srca je tijelo koje se, prema Statutu Srca (PDF 1.87 MB) sastoji od pet članova.

Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu i to na način da se tri člana Upravnog vijeća imenuju na prijedlog rektora Sveučilišta, a jedan član s popisa kojeg predlaže ministar nadležan za znanost i visoko obrazovanje. Jedan član Upravnog vijeća koji je predstavnik radnika imenuje se i opoziva pod uvjetima i način kako je to uređeno propisima kojima se reguliraju radni odnosi i/ili kolektivnim ugovorima koje je Srce obvezno primjenjivati.

Senat Sveučilišta na svojoj 2. sjednici u 352. akademskoj godini (2020./2021.) održanoj 10. studenoga 2020. godine imenovao je sljedeće članove Upravnog vijeća Srca (abecednim redom):

 • red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora
 • Mihovil Mioković, student Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora,
 • prof. dr. sc. Klaudio Pap, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora,
 • Ivica Šušak, dipl. iur. ovlašten za poslove ravnatelja Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja – na prijedlog ministra znanosti i obrazovanja.

Temeljem provedenih izbora za predstavnika radnika u Upravno vijeće Srca radnici su imenovali

 • Miju Đereka, dipl. ing.  predstojnika Sektora za posredničke sustave i podatkovne usluge Srca.

Upravno vijeće je za predsjednika jednoglasno izabralo prof. dr. sc. Klaudia Papa. Mandat članova Upravnog vijeća je dvije godine.

Ravnatelj Srca

Čelnik i voditelj rada te poslovanja Srca je ravnatelj, koji je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga. Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Srca na četiri godine temeljem javnog natječaja. Ista osoba može biti imenovana ravnateljem više puta.

Ravnatelj:
Ivan Marić

Kolegij

Kolegij čine:

Stručno vijeće

zgrada SrcaStručno vijeće, uz članove Kolegija, čine:

 • Mijo Đerek, predstojnik Sektora za posredničke sustave i podatkovne usluge
 • Emir Imamagić, predstojnik Sektora za računalne sustave
 • Petra-Marija Jelčić, predstojnica Sektora za podršku korisnicima
 • Mario Klobučar, predstojnik Sektora za mrežne i komunikacijske sustave

Unutarnje ustrojstvene jedinice Srca

Unutarnje ustrojstvo Srca određeno je Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srca (PDF 8.3 MB) i (prilog: Sistematizacija radnih mjesta (PDF 296 KB)).

Ustrojstvene jedinice su:

 • Ravnateljstvo Srca
 • Sektor za središnju infrastrukturu i sustave
 • Sektor za mrežne i komunikacijske sustave
 • Sektor za računalne sustave
 • Sektor za posredničke sustave i podatkovne usluge
 • Sektor za informacijske sustave
 • Sektor za obrazovne usluge
 • Sektor za podršku korisnicima
 • Sektor za poslovanje