Upravljanje i unutarnji ustroj Srca

U upravljanju Sveučilišnim računskim centrom sudjeluju:

 • Upravno vijeće
 • Ravnatelj
 • Kolegij
 • Stručno vijeće

Upravno vijeće

zgrada Srca, zastave Srca i Sveučilišta u ZagrebuUpravno vijeće Srca je tijelo koje se, prema Statutu Srca sastoji od pet članova. Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu, a jedan član koji je predstavnik radnika imenuje se i opoziva pod uvjetima i na način kako je to uređeno propisima kojima se reguliraju radni odnosi i/ili kolektivnim ugovorima koje je Srce obvezno primjenjivati. Senat Sveučilišta u Zagrebu imenuje tri člana Upravnog vijeća na prijedlog rektora Sveučilišta i jednog člana s popisa kojeg predlaže ministar nadležan za znanost i visoko obrazovanje. Mandat članova Upravnog vijeća je dvije godine.

Senat Sveučilišta na svojoj 3. sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 13. studenoga 2018. godine imenovao je Upravno vijeće Srca na razdoblje od dvije godine u sastavu (abecednim redom):

 • dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u Ministarstvu  znanosti i obrazovanja -  na prijedlog ministrice znanosti i obrazovanja
 • red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora
 • Nediljko Jerković, student Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora,
 • prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora,
 • Sandra Razbornik, voditeljica Ureda za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Srca - predstavnica radnika Srca temeljem provedenih izbora

Upravno vijeće je za predsjednika jednoglasno izabralo prof. dr. sc. Klaudia Papa.

Ravnatelj Srca

Čelnik i voditelj rada te poslovanja Srca je ravnatelj, koji je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga. Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Srca na četiri godine temeljem javnog natječaja. Ista osoba može biti imenovana ravnateljem više puta.

Ravnatelj:
dr. sc. Zoran Bekić

Zamjenik ravnatelja:
Ivan Marić

Kolegij

Kolegij čine:

Stručno vijeće

zgrada SrcaStručno vijeće, uz članove Kolegija, čine:

 • Mijo Đerek, predstojnik Sektora za posredničke sustave i podatkovne usluge
 • Emir Imamagić, predstojnik Sektora za računalne sustave
 • Petra-Marija Jelčić, predstojnica Sektora za podršku korisnicima
 • Mario Klobučar, predstojnik Sektora za mrežne i komunikacijske sustave
 • dr. sc. Ognjen Orel, predstojnik Sektora za informacijske sustave
 • Sabina Rako, predstojnica Sektora za obrazovne usluge

Unutarnje ustrojstvene jedinice Srca

Unutarnje ustrojstvo Srca određeno je Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srca i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srca (prilog: Sistematizacija radnih mjesta).

Ustrojstvene jedinice su:

 • Ravnateljstvo Srca
 • Sektor za središnju infrastrukturu i sustave
 • Sektor za mrežne i komunikacijske sustave
 • Sektor za računalne sustave
 • Sektor za posredničke sustave i podatkovne usluge
 • Sektor za informacijske sustave
 • Sektor za obrazovne usluge
 • Sektor za podršku korisnicima
 • Sektor za poslovanje