Upravljanje i unutarnji ustroj Srca

U upravljanju Sveučilišnim računskim centrom sudjeluju:

 • Upravno vijeće
 • Ravnatelj
 • Uprava
 • Stručno vijeće

Upravno vijeće

zgrada Srca, zastave Srca i Sveučilišta u ZagrebuUpravno vijeće Srca je tijelo koje se, prema Statutu Srca (PDF 1.87 MB) sastoji od pet članova.

Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu i to na način da se tri člana Upravnog vijeća imenuju na prijedlog rektora Sveučilišta, a jedan član s popisa kojeg predlaže ministar nadležan za znanost i visoko obrazovanje. Jedan član Upravnog vijeća koji je predstavnik radnika imenuje se i opoziva pod uvjetima i način kako je to uređeno propisima kojima se reguliraju radni odnosi i/ili kolektivnim ugovorima koje je Srce obvezno primjenjivati.

Senat Sveučilišta na svojoj 2. sjednici u 352. akademskoj godini (2020./2021.) održanoj 10. studenoga 2020. godine imenovao je sljedeće članove Upravnog vijeća Srca (abecednim redom):

 • red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora,
 • prof. dr. sc. Klaudio Pap, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora,
 • Ivica Šušak, dipl. iur. ovlašten za poslove ravnatelja Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja – na prijedlog ministra znanosti i obrazovanja,
 • Matea Vasilj, studentica Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (od 14. 12. 2021. godine).

Temeljem provedenih izbora za predstavnika radnika u Upravno vijeće Srca radnici su imenovali

 • Miju Đereka, dipl. ing. predstojnika Sektora za posredničke sustave i informacijsku sigurnost.

Upravno vijeće je za predsjednika jednoglasno izabralo prof. dr. sc. Klaudia Papa. Mandat članova Upravnog vijeća je dvije godine.

Ravnatelj Srca

Čelnik i voditelj rada te poslovanja Srca je ravnatelj, koji je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga. Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Srca na četiri godine temeljem javnog natječaja. Ista osoba može biti imenovana ravnateljem više puta.

Ravnatelj:
Ivan Marić

Uprava

Upravu čine:

Stručno vijeće

zgrada SrcaStručno vijeće, uz članove Uprave, čine:

 • Draženko Celjak, Sektor za upravljanje podacima
 • Mijo Đerek, Sektor za posredničke sustave i informacijsku sigurnost
 • Emir Imamagić, Sektor za napredno računanje
 • Mario Klobučar, Sektor za mrežnu infrastrukturu i podatkovne centre
 • dr. sc. Slaven Mihaljević, Sektor za suradnju i komunikaciju

Unutarnje ustrojstvene jedinice Srca

Unutarnje ustrojstvo Srca određeno je Statutom (PDF, 1.87 MB), Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srca (PDF, 1.86 MB) (prilog Pravilniku: Sistematizacija radnih mjesta (PDF, 1.84 MB)).

Ustrojstvene jedinice su:

 • Ravnateljstvo Srca
 • Sektor za mrežnu infrastrukturu i podatkovne centre
 • Sektor za središnju računalnu i spremišnu infrastrukturu
 • Sektor za napredno računanje
 • Sektor za posredničke sustave i informacijsku sigurnost
 • Sektor za upravljanje podacima
 • Sektor za informacijsku infrastrukturu
 • Sektor za obrazovne programe i tehnologije u obrazovanju
 • Sektor za razvoj i upravljanje uslugama
 • Sektor za suradnju i komunikaciju
 • Sektor za poslovanje