Vrijednosti

(vrijednosti na kojima se temelji djelovanje, radni procesi i rezultati rada Srca) - abecednim redom:

cjelovitost

e-infrastruktura, pojedini njezini elementi, a posebno kolekcije podataka i informacijski sustavi trebaju biti cjeloviti/sveobuhvatni i osigurati potpunu uslugu korisnicima

dostupnost

informacijske i komunikacijske tehnologije trebaju biti lagano dostupne u potrebnoj mjeri i u svim situacijama svim nastavnicima, istraživačima, studentima, zaposlenicima

inovativnost

kontinuirano osiguravati dostupnost najnovijih tehnologija u sustavu znanosti i obrazovanja, a posebno poticati aktivnu, agilnu i inovativnu uporabu tih tehnologija u situacijama kada one mogu značajno doprinijeti kvaliteti i učincima pojedinih aktivnosti ili procesa u sustavu

integritet

važno je osigurati integritet / konzistentnost e-infrastrukture, pojedinih njezinih elemenata, a posebno kolekcija podataka i informacijskih sustava, između ostalog izbjeći i nepotrebnu redundantnost ili neželjenu kontradiktornost podataka

interoperabilnost

pojedini elementi e-infrastrukture, kao i e-infrastruktura u cjelini trebaju u maksimalno mogućoj, a svakako u potrebnoj mjeri omogućiti učinkovito povezivanje (podatkovno i funkcionalno) s drugim e-infrastrukturama i sustavima

javni interes

kod promišljanja razvoja, ali i donošenja odluka i implementacije pojedinih rješenja treba prije svega polaziti od dugoročnog javnog interesa, dakle interesa akademske i istraživačke zajednice, ustanova i pojedinaca iz te zajednice kojima Srce služi, kao i od širih interesa hrvatskog društva u cjelini

jednostavnost

uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija treba biti jednostavna jer je korisnicima osigurana primjerena podrška, a tehnologije su prilagođene potrebama korisnicima i okolnostima u kojima se trebaju koristiti

kvaliteta

u obavljanju svojih poslova timovi Srca poduzimaju mjere da se kontinuirano nadzire i unapređuje kvaliteta usluga koje Srce pruža svojim korisnicima

neutralnost

kod svakog promišljanja, projekta ili inicijative Srca ne podržava bezuvjetno i ne preferira bilo koje paradigme, razvojne ili produkcijske platforme ili okruženja, te se zalaže za rješenja koja su organizacijski i tehnički najprimjerenija potrebama, s tim da se vodi računa i o nužnosti standardizacije i harmonizacije cijele einfrastrukture, te o racionalizaciji troškova razvoja, a posebno troškova održavanja i posjedovanja pojedinih elemenata e-infrastrukture

odgovornost

Srce kao ustanova i njezini zaposlenici u svojem djelovanju polaze od vlastite odgovornosti za rezultate djelovanja, a što posebno uključuje dosljedno poštivanje zakona, propisa i načela etičnosti

održivost

usluge i sustavi utemeljeni na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama trebaju biti planirani, projektirani i uspostavljeni na način da je osigurana njihova (tehnička, organizacijska i financijska) održivost u očekivanom razdoblju njihove uporabe; u području podataka održivost podrazumijeva i brigu za trajno čuvanje i dostupnost relevantnih podataka

otvorenost

kroz koncept interoperabilnosti podržava se obavezna otvorenost sustava koji se koriste u e-infrastrukturama koje gradi i održava Srce; dodatno, Srce potiče uporabu sustava otvorenog koda kada je to moguće i opravdano; Srce također potiče i otvoreni pristup informacijama i znanju, posebno obrazovnim sadržajima i ishodima i rezultatima istraživanja

prilagođenost

usluge i sustavi utemeljeni na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama trebaju biti maksimalno prilagođeni stvarnim potrebama korisnika, svrsi i okolnostima u kojima će se koristiti; usluge i rješenja koje nudi Srce trebaju biti fleksibilni, dakle prilagodljivi promjenama tehnologije i potrebama korisnika

profesionalnost

pri planiranju, projektiranju, izvedbi i održavanju e-infrastrukture i pojedinih dijelova infrastrukture obavezno se uvažavaju pravila struke i najbolja pozitivna praksa i iskustva u Hrvatskoj i svijetu

sigurnost

uspostavljeni sustavi osiguravaju sigurnost pri pohranjivanju i uporabi podataka, što podrazumijeva i zaštitu osobnih i poslovnih podataka, ali i dugoročnu dostupnost podataka

suradnja

u promišljanju, izgradnji i održavanju usluga i rješenja Srce se oslanja na akademsku zajednicu kojoj pripada; interno, usluge i rješenja Srca nastaju kroz suradnju svih organizacijskih jedinica i zaposlenika koji mogu i trebaju doprinijeti kvaliteti tih usluga i rješenja

stabilnost

pojedini elementi e-infrastrukture, kao i e-infrastruktura u cjelini trebaju biti planirani, projektirani i izvedeni na način da njihovo funkcioniranje bude stabilno i da bude osigurana njihova visoka dostupnost u režimu 24/7/365 (24 sata 7 dana u tjednu 365 dana u godini)

transparentnost

pojedini elementi e-infrastrukture, kao i e-infrastruktura u cjelini trebaju biti transparentni prema korisnicima i to na svim razinama - od tehničke (osim ako se time ugrožava sigurnost) do financijske, organizacijske ili upravljačke

upravljivost

e-infrastruktura je složeni sustav kojim treba kontinuirano, aktivno, učinkovito i transparentno upravljati; pri tome trebaju biti jasno definirane nadležnosti i odgovornosti u sustavu upravljanja
e-infrastrukturom, a planovi i rezultati trebaju biti podložni sustavnom nadzoru i otvorenoj raspravi svih zainteresiranih subjekata

usmjerenost na korisnika

pri projektiranju i održavanju elemenata e-infrastrukture svakako treba polaziti od i posebno voditi brigu o potrebama korisnika; tehnologija nikako ne može biti sama sebi svrhom