latest news & announcements

Hrvatski arhiv weba dobio novo web sučelje

4. 3. 2011.

U produkciju je pušteno novo web sučelje Hrvatskog arhiva weba. Hrvatski arhiv weba nastao je kroz suradnju Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) i Srca.

Srce in Study Visits Catalouge 2011/2012

1. 3. 2011.

For the first time Croatia was included in Study Visits Catalouge 2011/2012 published under the Transversal Programme which is a part of Lifelong Learning Programme of the European Union.

Srce u katalogu studijskih posjeta za 2011./2012. godinu

1. 3. 2011.

U objavljenom katalogu studijskih posjeta za 2011./2012. godinu u okviru Transverzalnog programa u Programu za cjeloživotno učenje Europske unije po prvi puta nalazi i Hrvatska. Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu je prva sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja je dobila organizaciju studijskog posjeta.

Unaprijeđena usluga Filesender

17. 2. 2011.

Usluga FileSender unaprijeđena je nadogradnjom na konačnu inačicu programske podrške i više se ne nalazi u „pilot“ fazi.

Pages