Prva godina provedbe EuroCC projekta i uspostave Hrvatskog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi

21. 10. 2021.

Sveučilišni računski centar (Srce) i partnerske institucije hrvatskog konzorcija, obilježili su godinu dana rada na uspostavi Hrvatskog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi (eng., high performance computing, HPC). Aktivnosti uspostave Hrvatskog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi započele su prepoznavanjem razine kompetencija za upotrebu računarstva visokih performansi i umjetne inteligencije u Hrvatskoj. Na temelju analize tih rezultata, Hrvatski centar kompetencija za HPC glavninu svojih aktivnosti usmjerio je prema pripremi i provođenju sektorski prilagođenih jednodnevnih i dvodnevnih edukacijskih radionica o HPC-u za javni i privatni sektor. Informacije o radionicama redovito se objavljuju na web stranicama Centra.

Intenzivirane su i aktivnosti prepoznavanja malih i srednjih poduzeća koja bi mogla koristiti usluge infrastrukturnih pružatelja HPC usluga, s ciljem povećanja uključenosti javnog i privatnog sektora u korištenje HPC tehnologija. Tako su u prvom Otvorenom pozivu Obzor 2020 projekta FF4EuroHPC, koji je bio usmjeren na najkvalitetnije eksperimente inovativnih i agilnih malih i srednjih poduzeća, članice Hrvatskog centra kompetencija za HPC pružile savjetodavnu podršku hrvatskim poduzećima u prijavama na taj poziv. Jedan od prijavljenih prijedloga dobio je kroz FF4EuroHPC financijsku potporu te će u potpunosti biti financiran sredstvima EU: radi se o projektnom prijedlogu Multi-head Additive Manufacturing with Optimal HPC Thermal Stabilization (AMOTS) poduzeća Mikrotvornica d.o.o. iz Zagreba.

Jedan od ključnih zadataka EuroCC projekta je omogućavanje pristupa novim resursima za računarstvo visokih performansi korisnicima iz 33 države članice Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU). Ti novi resursi za HPC sastoje se od sedam superračunala, a nalaze se u državama članicama Zajedničkog poduzeća: LUMI (Finska), Leonardo (Italija), MeluXina (Luksemburg), Vega (Slovenija), Karolina (Češka), Discoverer (Bugarska) i Deucalion (Portugal).

Hrvatski centar kompetencija za HPC pruža podršku svim zainteresiranim korisnicima prilikom prijave za korištenje navedenih resursa te pomoć prilikom usklađivanja s njihovim uvjetima korištenja. Na taj način, Centar postaje središnje mjesto za koordinaciju nacionalnih inicijativa, a suradnjom s ostalim centrima u državama članicama Zajedničkog poduzeća olakšava svim svojim korisnicima pristup europskom HPC ekosustavu.

Istekom godine dana rada na provedbi aktivnosti, EuroHPC JU je u periodu od 12. do 14. listopada održalo zajedničku preliminarnu evaluaciju rezultata EuroCC projekta i partnerskog CASTIEL projekta. Tijekom trodnevne virtualne evaluacije  održane su 33 prezentacije rezultata nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi, uz prezentaciju rada Koordinatora EuroCC projekta i radnih paketa CASTIEL projekta u područjima treninga, mapiranja kompetencija, diseminacije i suradnje s industrijom.

Rezultate aktivnosti Hrvatskog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi u prvoj godini provedbe EuroCC projekta predstavila je mr. sc. Nadica Ćurić-Segarić iz Srca.

Virtualnoj evaluaciji prisustvovalo je više od 100 predstavnika nacionalnih centara kompetencija za HPC, te je zaključeno da je u prvoj godini provedbe, EuroCC projekt postigao većinu svojih ciljeva planiranih za tu godinu.

Više o Hrvatskom centru kompetencija za računarstvo visokih performansi možete pronaći na stranici Centra.

logotipovi EuroCC, EU i EuroHPC