Radna skupina za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a

Razlozi formiranja radne skupine:

Radna skupina osniva se sa svrhom ispunjavanja dijela cilja Inicijative za HR-OOZ navedenog u članku 3, stavak 1a Sporazuma o Inicijativi za Hrvatski oblak za otvorenu znanost: “uspostava HR-OOZ, definiranje organizacijske i upravljačke strukture te tehnoloških načela komponenti koje čine HR-OOZ kao i definiranje i osiguravanje dugoročne održivosti HR-OOZ”.

Ciljevi:

 1. Definirati održivu organizacijsku i upravljačku strukturu HR-OOZ-a
 2. Definirati načela i kriterija uključivanja usluga u HR-OOZ
 3. Uspostava kataloga usluga HR-OOZ-a

Glavne aktivnosti:

 • Izrada nacrta pravilnika HR-OOZ-a
 • Definiranje elemenata kataloga usluga HR-OOZ-a
 • Definiranje kriterija uvrštavanja usluga u HR-OOZ katalog usklađenih s kriterijima EOSC-a
 • Izrada predložaka za pravila korištenja usluga (politike pristupa, politike privatnosti...)
 • Identificiranje usluga koje se uključuju u katalog HR-OOZ-a i pružanje podrške u ispunjavanju kriterija uključivanja

Očekivani rezultati i terminski plan:

 • Kriteriji za uvrštavanje usluga u HR-OOZ (veljača 2022.)
 • Nacrt pravilnika HR-OOZ-a koji sadrži organizacijsku i upravljačku strukturu (ožujak 2022.)
 • Pripremljen katalog usluga HR-OOZ-a (lipanj 2022.)

Očekivani vijek trajanja radne skupine:

Radna skupina prestaje s radom po ostvarivanju očekivanih rezultata u skladu s terminskim planom ili temeljem odluke Vijeća.

Suvoditelji radne skupine (koordiniraju rad RD i podnose izvještaj Vijeću HR-OOZ-a):

 • Draženko Celjak, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)
 • Karolina Holub, Nacionalna i Sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Članovi radne skupine:

 1. izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet
 2. prof. dr. sc. Markus Schatten, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
 3. dr. sc. Dejana Carić, Hrvatska zaklada za znanost
 4. Draženko Celjak, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)
 5. doc. dr. sc. Kristina Feldvari, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet
 6. Marijana Glavica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 7. Karolina Holub, Nacionalna i Sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 8. dr. sc. Pero Hrabač, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 9. Lea Lazzarich, Sveučilište u Rijeci
 10. dr. sc. Ognjen Orel, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)
 11. Alen Vodopijevec, Institut Ruđer Bošković
 12. dr. sc. Tvrtko Zebec, Institut za etnologiju i folkloristiku

Način rada:

 • Radna skupina sastaje se najmanje jednom mjesečno.
 • Komunikacija članova radne skupine odvija se putem liste: hr-ooz-struktura@srce.hr
 • Preporuča se održavanje virtualnih sastanaka članova radne skupine (npr. putem sustava za online sastanke meet.srce.hr)

Administrativna podrška (za objavu gotovih materijala): hr-ooz@srce.hr