Projekti

Popis 167 neisteklih projekata na Isabelli (sortiranih po abecedi).

 • (Epi)genomika i transkriptomika eukromatinskih satelitnih DNA u embriogenezi i razvoju - Institut Ruđer Bošković
 • Alosterički komunikacijski putevi u oligomernim enzimima - Institut Ruđer Bošković
 • Alosterički mehanizam MntR proteina iz B. subtilus i M. tuberculosis - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Analitika velikih podataka - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 • Analiza i projektiranje računalom (2023) - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Analiza i vizualzacija performansi algoritama za heterogene distribuirane računalne sustave - Institut Ruđer Bošković
 • Analiza performansi infrastrukture HTC Cloud - Sveučilišni računski centar
 • Analiza performansi računalnog klastera Isabella - Sveučilišni računski centar
 • Anisakis kao kancerogen: Izazov rušenja Lancetovog mita ili otkrivanje prave istine (AnisCar) - Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • Antibiotička rezistencija u uređajima za obradu otpadnih voda u Hrvatskoj – naglasak na ß-laktamaze proširenog spektra i karbapenemaze (WasteCare) - Institut Ruđer Bošković
 • Applying Machine Learning for the Discovery of Peptides with Catalytic Activity - Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 • Beyond the Nyquist limit - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Biological and Bioinspired Structures for Multispectral Surveilance - Institut za fiziku
 • Biološka važnost dipeptidil peptidaze III i njezin utjecaj na zdravlje čovjeka - Institut Ruđer Bošković
 • Biomimetički “funnel” i“bowl” supramolekularni sustavi za selektivno prepoznavanje DNA/RNA - Institut Ruđer Bošković
 • Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja - Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • Cikloadicijske strategije prema policikličkim gvanidinima (CycloGu) - Institut Ruđer Bošković
 • Cross-lingual Event-centric Open Analytics Research Academy (CLEOPATRA) - Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 • Deep learning of the Journal Entries - Veleučilište u Požegi
 • Derivati flavonoida kao stabilizatori transtiretina - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Derivati harmina kao potencijalni antimalarici - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Diamantoidni sustavi s heteroatomima - priprava i primjena u razvoju naprednih materijala - Institut Ruđer Bošković
 • Digitalna platforma za zaštitu privatnosti i sprječavanje zlouporaba upravljanjem životnim ciklusom osobnih podataka - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Dizajn, sinteza i računalna analiza novih optičkih kemijskih pH osjetilnih derivata benzazola - Institut Ruđer Bošković
 • Doktorska disertacija - semantic inference for attribute grammar based compilers using evolutionary computing - Tehničko veleučilište u Zagrebu
 • Efekt kvantnog tuneliranja: dinamika molekula s kvantnim jezgrama - Institut Ruđer Bošković
 • Efikasni algoritmi za robusnu diskretnu optimizaciju (RoDiOpt) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru (ADRISAAF) - Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • Enhancing Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture INTERREG V-A Italy Croatia - Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • Enzimska sinteza fluoriranih kiralnih građevnih blokova - Institut Ruđer Bošković
 • Evodark - Institut Ruđer Bošković
 • Exploring halide 2D and quasi-2D perovskites: from rational structural design to enhanced efficiency - Institut Ruđer Bošković
 • Extending length and time scales of first principles material modelling via machine learning - Institut Ruđer Bošković
 • Ferocenski peptidomimetici - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Filostratigrafija nastanka i gubitka gena - Institut Ruđer Bošković
 • Fizika 1, Fizika2, Seminar - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Fiziološki i stereokemijski važni kompleksi bakra(II) s aminokiselinama: molekulsko modeliranje kombinirano s eksperimentalnim istraživanjima - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Fotokemija: Reakcijski mehanizmi i primjene u organskoj sintezi i biologiji (PhotoApp) - Institut Ruđer Bošković
 • Fotonsko sinteriranje inkjet ispisanih elektrokemijskih senzora i biosenzora na plastičnim podlogama - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Genome-wide association study of Epizootic rabbit enteropathy tolerance - Sveučilišni računski centar
 • Genomic patterns of phenotypic adaptation in Italian wall lizard Podarcis siculus (Rafinesque- Schmaltz, 1810) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Glikozilacija serumskog transferina kao faktor u mehanizmu prijenosa željeza - GlyMech - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • HC-XAI: Objašnjiva Umjetna Inteligencija usmjerena na čovjeka - Institut Ruđer Bošković
 • Hibridno modeliranje pobuđenih stanja u novim molekularnim materijalima: od optičkih svojstava do dinamike ekscitona - Institut Ruđer Bošković
 • HRZZ projekt - Internet stvari: istraživanja i primjene - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 • Hyperheuristic Design of Dispatching Rules - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Imunomodulacijski učinci mastocita i eozinofila u mikrookolišu tumora mokraćnog mjehura - Medicinski fakultet u Splitu
 • In-silico aided design of CO2 trapping substrates for catalyzed formation of carbonates and carbamates - Sveuciliste u Rijeci
 • Inhibitori koronavirusnih makrodomena – novi pristup liječenju bolesti uzrokovane koronavirusima - Institut Ruđer Bošković
 • Inovativna rješenja u katalitičkim proizvodnim procesima za potrebe farmaceutske industrije (CAT PHARMA) - Institut Ruđer Bošković
 • Interakcija dipeptidil peptidaze III s proteinom SH2 domain-containing protein 3C – moguća veza između odgovora na oksidativni stres i stanične migracije - Institut Ruđer Bošković
 • Interakcije i metabolizam nanočestica u biološkim sustavima - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Interakcije slatkovodnih patogenih oomiceta i okoliša, InteractOomyc - Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 • Investigation of seismically vulnerable areas in Croatia and seismic ground motion assessment - CRONOS (Komponenta 1) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Investigation of substrate and editing specificity in tRNA synthetases and the mechanism of antibiotic action - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Istraživački rad iz računarske fizike I - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Istraživanja u području računalne inteligencije - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 • Istraživanje uloge proteinske modifikacije ADP-ribozilacije kod bakterija - Institut Ruđer Bošković
 • Izrada antropomorfnog fantoma trudnice u drugom trimestru trudnoće te procjena doze zračenja na fetus pri radioterapiji karcinoma dojke kod trudnica - Medicinski fakultet u Osijeku
 • Izranjanje i poniranje u području srednjeg Jadrana - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Javne politike za jačanje otpornosti: Analiza uloge državnih potpora - Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet
 • JupyterHub - Sveučilišni računski centar
 • Karakterizacija i monitoring rasjednog sustava šireg dubrovačkog područja - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja - CroClimGoGreen - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Koeficijenti diskretne Fourierove transformacije kao značajka za klasifikaciju fragmenata datoteka - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Kombinatorički objekti i kodovi - Sveuciliste u Rijeci
 • Komparativna karakterizacija geopolimera dobivenih kiselom i lužnatom aktivacijom - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Kompleksiranje metalnih kationa s piridinskim makrocikličkim sustavima - Institut Ruđer Bošković
 • Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Kvantna mehanika mnostva cestica - Rektorat Sveucilista J.J.Strossmayera u Osijek
 • Kvantno-kemijski dizajn, priprava i biološka svojstva organometalnih derivata nukleobaza - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Large volume imaging of larval Anisakis spp. (Nematoda) excretory cell - Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • Manganovi metalosenzori - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks, Pioneering Strategies Against Bacterial Infections, PEST-BIN - Institut Ruđer Bošković
 • Mechanistic systematics for solvent-free or liquid-catalysed solid-state synthesis - Institut Ruđer Bošković
 • Mechanochemical and solvent-free strategies towards functional porous materials with advanced physico-chemical and catalytic properties - Institut Ruđer Bošković
 • MedUng - Uloga lova i lovnog gospodarenja u širenju novonastalih populacija divljih papkara na Mediteranu - Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • Mehanizam inhibicije B12 ovisne diol dehidrataze. - Institut Ruđer Bošković
 • Mehanizmi diskriminacije u domeni za popravak pogreške izoleucil-tRNA-sintetaze iz E. coli - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Mehanizmi djelovanja MntR i MtsR proteina - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Mehanizmi nutrijentom posredovanih učinaka endogenog glukagonu sličnog peptida-1 na kognitivne i metaboličke poremećaje u eksperimentalnim modelima neurodegenerativnih bolesti - Medicinski Fakultet
 • Mehanokemijska aktivacija i funkcionalizacija veze C–H potaknuta paladijem i usmjerena ligandom - Institut Ruđer Bošković
 • Metalni kompoziti za ultra-tanke infracrvene slojeve - Institut Ruđer Bošković
 • Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Mikrobna ekologija jezerskih ekosutava - novi pristup - Institut Ruđer Bošković
 • Mikroplastika u vodi; sudbina, ponašanje i uklanjanje - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Mikroskopska kinematika epitaksijalnog rasta 2D dihalkogenida prijelaznih materijala - Institut za fiziku
 • Mjerenje performanci platforme Apache Beam u obradi prostorno vremenskih tokova podataka - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Model demijelinizacije na molekulskoj skali pri fiziološkim i patološkim uvjetima - Institut Ruđer Bošković
 • Modeliranje biomakromolekula (198316) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Modeliranje i analiza društveno-tehničkih sustava - Institut Ruđer Bošković
 • Modeliranje i sinteza bicikličkih spojeva ciljanih svojstava - Institut Ruđer Bošković
 • Modeliranje interakcija mikroplastike i organskih onečišćivala u vodi - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Molekularne životne strategije fitoplanktona u Jadranu - Institut Ruđer Bošković
 • Molekularni mehanizmi SloR i ScaR proteina - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Nano-katalizatori aktivirani Sunčevim zračenjem u tehnologijama zaštite okoliša - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Nanokompoziti s perovskitima za fotovoltaike, fotokatalizu i senzoriku - Institut Ruđer Bošković
 • Napredna gusta predikcija za računalni vid - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Natural language processing - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Nekovalentne interakcije biomolekula u kristalu i otopini - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi – učinci na neciljanu faunu beskralješnjaka kroz trofičke interakcije - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Niskodimenzionalni nanomaterijali - svojstva i primjene - Rektorat Sveucilista J.J.Strossmayera u Osijek
 • Novi spojevi temeljeni na bioizosterima purina za ispitivanje njihovih antitumorskih i antipatogenih djelovanja - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike - Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 • Odlike primordijalne aminokiseline norvalina u kontekstu suvremenih proteina - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Optimizacijski algoritmi za raspoređivanje zadataka u sustavima za rad u stvarnom vremenu - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Osjetljivost komercijalno važnih školjkaša u akvakulturi istočnog dijela Jadrana na promjene okolišnih uvjeta (BEST ADRIA) - Institut Ruđer Bošković
 • Pametni sustavi za dostavu lijeka pri liječenju tumora kosti - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Permeability determination method based on the pores' morphological characteristics - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 • Poredba rezultata proširenog CFD modela strujanja fluida u spremniku - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 • Potpora vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore - Institut Ruđer Bošković
 • Predviđanje strukture proteina modelom AlphaFold 2 - Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 • Prijenos sila kroz zrnati materijal na pragu cikličke posmične deformacije - Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
 • Prijenos tvari kroz biološke membrane potpomognut proteinima - Institut Ruđer Bošković
 • Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj - Rektorat Sveucilista J.J.Strossmayera u Osijek
 • Primjena NGS metoda u procijeni genomske varijabilnosti preživača - ANAGRAMS - Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • Priprema virtualiziranog okruženja za održavanje specijalističkih tečajeva - testiranje mogućnosti - Sveučilišni računski centar
 • Promjena razdiobe svojstvenih vrijednosti kod faznog prijelaza u području konačnih temperatura - Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet u Varaždinu
 • Promjene sastava patogena i imunološkog odgovora tijekom širenja areala uspješnih invazivnih vrsta slatkovodnih rakova - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradbu i analizu podataka iz okoline - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Računalna forenzika - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 • Računalni dizajn ireverzibilnih inhibitora MAO B enzima - Institut Ruđer Bošković
 • Računalni uvid u utjecaj deuteracije na afinitet liganada prema receptorima - Institut Ruđer Bošković
 • Računalno ispitivanje strukture i reaktivnosti derivata dušičnih baza u vodi - Institut Ruđer Bošković
 • Računalno istraživanje organskih i biomolekula - Institut Ruđer Bošković
 • Radionica - računalni klaster Isabella - Sveučilišni računski centar
 • Rasvjetljavanje evolucije satelitnih DNA visokoprotočnim analizama satelitoma srodnih vrsta - Institut Ruđer Bošković
 • Razvoj višenamjenske luksuzne turističke i istraživačke podmornice - Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Reciklirana guma & solarna fotokataliza: ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja - Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet u Varaždinu
 • Regionalno klimatsko modeliranje: nova generacija klimatskih projekcija - Državni hidrometeorološki zavod
 • Robotska percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje složenih scena - Sveučilište u Osijeku, Elektrotehnički fakultet
 • Robusne i adaptabilne biološke plaƞorme za nova cjepiva. RAPTOVAX - Institut Ruđer Bošković
 • Safe-by-Design Approach for Development of Nano-Enabled-Delivery Systems to Target the Brain – SENDER - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Semantička segmentacija termovizijskih i RGB slika konvolucijskim neuronskim mrežama u svrhu autonomnog kretanja robota i rane detekcije požara - Sveučilište u Osijeku, Elektrotehnički fakultet
 • Simulacija potresne trešnje na seizmički ugroženim područjima u Hrvatskoj - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala (SUPeRNANO) - Institut Ruđer Bošković
 • Sinteza, strukturna karakterizacija i biološko djelovanje triazolnih derivata desmuramil-peptida - Sveučilište Sjever
 • Skalabilni algoritmi visokih performansi za heterogene distribuirane računalne sustave - Institut Ruđer Bošković
 • Spatial and spatio-temporal modelling of meteorological fields for Croatia using geostatistics and machine learning methods - Državni hidrometeorološki zavod
 • Spektroskopske metode u proučavanju molekulskih vibracija - Institut Ruđer Bošković
 • STIM-REI - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Struktura i dinamika SARS-CoV-2 virusa te njegova interakcija s biološkim sustavima - Institut Ruđer Bošković
 • Struktura i funkcija mikrobnih zajednica kao karika koja nedostaje pri procjeni stanja okoliša u obalnim zonama pod antropogenim opterećenjem - Institut Ruđer Bošković
 • Struktura Zemljine kore i najgornjeg dijela plašta ispod Dinarida određena seizmičkom tomografijom prostornih valova - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Strukturiran ekološki uzgoj primjenom autonomnih robota u staklenicima - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Strukturna kiralnost vs molekulska kiralnost (SMChiral) - Institut Ruđer Bošković
 • Strukturna računalna biofizika - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Studija važnosti spinskih međudjelovanja kao osnova za nove pristupe u istraživanju materijala - Institut Ruđer Bošković
 • Sustav za prepoznavanje letećih objekata - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 • Svjetlošću pogonjena funkcionalizacija nereaktivnih pozicija korištenjem oksidacijske aminacije (LIGHT-N-RING) - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • SWALDRIC - Severe Weather over the Alpine-Adriatic region in a Changing Climate - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Terapija inhibitorima protonske pumpe i COVID-19 - Medicinski Fakultet
 • Termičke transformacije novih furo-o-distirilbenzena - Institut Ruđer Bošković
 • The glueball spectrum with four light dynamical quark - Sveučilišni računski centar
 • The Scientific Centre of Excellence for Marine Bioprospecting - BioProCro (comeptitiveness and Cohesion Operational Program) - Institut Ruđer Bošković
 • Učinkovita stvarnovremenska obrada brzih geoprostornih podataka - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Uloga mikrobiote u razvoju tumora mokraćnog mjehura - Medicinski fakultet u Splitu
 • Varijacije u broju kopija uzrokovane okolišem u mišjim spermijima - Institut Ruđer Bošković
 • Vini in silico model of cancer - Institut Ruđer Bošković
 • Višekromoforne probe za prepoznavanje pojedinih struktura DNA, RNA i proteina - Institut Ruđer Bošković
 • Višestruki stresori u vodenom okolišu: razumijevanje svojstava stresora i receptora - Institut Ruđer Bošković
 • Vizualizacija fizikalnih problema - Rektorat Sveucilista J.J.Strossmayera u Osijek
 • Vođenje elektroenergetskog sustava uz primjenu podržanog strojnog učenja - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Zahtjevni izračuni za potrebe Srca - Sveučilišni računski centar