Projekti

Popis 107 neisteklih projekata na Isabelli (sortiranih po abecedi).

 • „Višekromoforne probe za prepoznavanje pojedinih struktura DNA, RNA i proteina“ - Institut Ruđer Bošković
 • Alosterički komunikacijski putevi u oligomernim enzimima - Institut Ruđer Bošković
 • Aminoacil-tRNA-sintetaze kao čuvari standardnog genetičkog koda; Aminoacyl-tRNA synthetases as gatekeepers of the standard genetic code - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Analiza oftalmoloških slika - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Analiza performansi infrastrukture HTC Cloud - Sveučilišni računski centar
 • Analiza složenosti mikrobne dinamike u invadiranim livadama morskih cvjetnica - Institut Ruđer Bošković
 • Beyond the Nyquist limit - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Biological and Bioinspired Structures for Multispectral Surveilance - Institut za fiziku
 • Biološka važnost dipeptidil peptidaze III i njezin utjecaj na zdravlje čovjeka - Institut Ruđer Bošković
 • Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja - Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • Cikloadicijske strategije prema policikličkim gvanidinima (CycloGu) - Institut Ruđer Bošković
 • Cross-lingual Event-centric Open Analytics Research Academy (CLEOPATRA) - Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 • Derivati harmina kao potencijalni antimalarici - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Disocijacijska duljina raspršenja atomskog trimera u osnovnome stanju - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Doktorska disertacija - semantic inference for attribute grammar based compilers using evolutionary computing - Tehničko veleučilište u Zagrebu
 • Effect of source code preprocessing techniques on plagiarism detection accuracy in student programming assignments - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 • Efikasni algoritmi za robusnu diskretnu optimizaciju (RoDiOpt) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru (ADRISAAF) - Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • Enzimska sinteza fluoriranih kiralnih građevnih blokova - Institut Ruđer Bošković
 • ESSnuSB - Feasibility Study for employing the uniquely powerful ESS linear accelerator to generate an intense neutrino beam for leptonic CP violation discovery and measurement. - Institut Ruđer Bošković
 • Exploring halide 2D and quasi-2D perovskites: from rational structural design to enhanced efficiency - Institut Ruđer Bošković
 • Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Filostratigrafija nastanka i gubitka gena - Institut Ruđer Bošković
 • Fizika 1, Fizika2, Seminar - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Fizioloski i stereokemijski vazni kompleksi bakra(II) s aminokiselinama: Molekulsko modeliranje kombinirano s eksperimentalnim istrazivanjima - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Funkcionalizacija nanotrakica grafena i heksagonalnog borovog nitrida - Rektorat Sveucilista J.J.Strossmayera u Osijek
 • Genomic patterns of phenotypic adaptation in Italian wall lizard Podarcis siculus (Rafinesque- Schmaltz, 1810) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Genraliz „Genomic aspects of rapid evolution of Italian wall lizard (Podarcis sicula)“ - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Glikozilacija alfa kiselog glikoproteina – put prema personaliziranoj terapiji (GlycoDrugs) - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Glikozilacija serumskog transferina kao faktor u mehanizmu prijenosa željeza - GlyMech - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Hibridne silicijeve nanostrukture za senzoriku - Institut Ruđer Bošković
 • Interaction of metallic nanoparticles with sulfur-containing biomolecules – implications for nano-bio interface (NanoFaceS) - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Interakcije i metabolizam nanočestica u biološkim sustavima - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Interakcije slatkovodnih patogenih oomiceta i okoliša, InteractOomyc - Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 • Intramolecular hydrogen bond strength in proton sponges: QTAIM analysis - Institut Ruđer Bošković
 • Istraživanja u području računalne inteligencije (doktorska disertacija) - još nema naslov jer se naslov određuje nakon javnog razgovora, a ne na početku istraživanja - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 • Istraživanje elektrokemijskih svojstava i antioksidativne aktivnosti polifenola i njihovih kompleksa s esencijalnim metalima - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Istraživanje mješavina Bose-Einstein kondenzata metodom kvantnog Monte Carla - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Istraživanje uloge proteinske modifikacije ADP-ribozilacije kod bakterija - Institut Ruđer Bošković
 • IT rješenje analitike velikih skupova podataka emobilnosti - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Izranjanje i poniranje u području srednjeg Jadrana - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • JupyterHub - Sveučilišni računski centar
 • Kalibracija Čerenkovljevih teleskopa pulsnim laserom sa zračnoga broda - Rektorat Sveucilista J.J.Strossmayera u Osijek
 • Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja -CroClimGoGreen - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Kombinatorički objekti i kodovi - Sveuciliste u Rijeci
 • Kompleksiranje metalnih kationa s piridinskim makrocikličkim sustavima - Institut Ruđer Bošković
 • Kvantna mehanika mnostva cestica - Rektorat Sveucilista J.J.Strossmayera u Osijek
 • Kvantno-kemijski dizajn, priprava i biološka svojstva organometalnih derivata nukleobaza - OrDeN - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Marie Curie ITN IGNITE - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • MedUng - Uloga lova i lovnog gospodarenja u širenju novonastalih populacija divljih papkara na Mediteranu - Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • Mehanizam inhibicije B12 ovisne diol dehidrataze. - Institut Ruđer Bošković
 • Mehanizmi diskriminacije u domeni za popravak pogreške izoleucil-tRNA-sintetaze iz E. coli - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Mehanizmi nutrijentom posredovanih učinaka endogenog glukagonu sličnog peptida-1 na kognitivne i metaboličke poremećaje u eksperimentalnim modelima neurodegenerativnih bolesti - Medicinski Fakultet
 • Mehanokemijska aktivacija i funkcionalizacija veze C–H potaknuta paladijem i usmjerena ligandom - Institut Ruđer Bošković
 • Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Modeli dubokog učenja za semantičku segmentaciju u stvarnom vremenu - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Modeliranje i analiza društveno-tehničkih sustava - Institut Ruđer Bošković
 • Modeliranje i sinteza bicikličkih spojeva ciljanih svojstava - Institut Ruđer Bošković
 • Modeliranje razgradnje organskih onečišćivala fotokatalitičkim procesima - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Modelling of Radical Enzymes - Institut Ruđer Bošković
 • Molekularno modeliranje - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Molekulska fizika i spektroskopija - Institut Ruđer Bošković
 • Nano-katalizatori aktivirani Sunčevim zračenjem u tehnologijama zaštite okoliša - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Nanokompoziti cinkovog oksida i titanijevog dioksida za fotonaponsku primjenu - Institut Ruđer Bošković
 • Nanokompoziti s perovskitima za fotovoltaike, fotokatalizu i senzoriku - Institut Ruđer Bošković
 • Naziv: Anisakis kao kancerogen: Izazov rušenja Lancetovog mita ili otkrivanje prave istine (AnisCar) - Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • Nekovalentne interakcije biomolekula u kristalu i otopini - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Neutronska dozimetrija u modificiranim bunkerima visokoenergijskih linearnih akceleratora elektrona - Medicinski fakultet u Osijeku
 • Optimizacija i testiranje algoritama za rješavanje vrlo velikih gustih svojstvenih problema na distribuiranim računalnim sustavima - Institut Ruđer Bošković
 • Optimization of contact calculation algorithm for finite volume (OpenFOAM) wire rolling simulation - Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Otkrivanje plagiranja pri parafraziranju korištenjem modela dubokog učenja - Sveuciliste u Rijeci
 • Paralelno programiranje - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Potencijal multi-GNSS mjerenja za detekciju potresa u realnom vremenu - Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
 • Potpora vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore - Institut Ruđer Bošković
 • Pouzdanost geotehničkih konstrukcija - Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet u Varaždinu
 • Prijenos tvari kroz biološke membrane potpomognut proteinima - Institut Ruđer Bošković
 • Primjena NGS metoda u procijeni genomske varijabilnosti preživača - ANAGRAMS - Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • Promjene sastava patogena i imunološkog odgovora tijekom širenja areala uspješnih invazivnih vrsta slatkovodnih rakova - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Računalna forenzika - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Računalna kemija - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Računalno ispitivanje strukture i reaktivnosti derivata dušičnih baza u vodi - Institut Ruđer Bošković
 • Računalno istraživanje PNP i Adss enzima iz bakterije H. pylori - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • RAČUNALNO ISTRAŽIVANJE REAKCIJA SLOBODNIH RADIKALA S HALOGENIRANIM ORGANSKIM SPOJEVIMA U VODENIM OTOPINAMA - Institut Ruđer Bošković
 • Računalno istraživanje temperaturne stabilnosti Cas3 proteina - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Rasvjetljavanje evolucije satelitnih DNA visokoprotočnim analizama satelitoma srodnih vrsta - Institut Ruđer Bošković
 • Regionalno klimatsko modeliranje: nova generacija klimatskih projekcija - Državni hidrometeorološki zavod
 • Signalni mehanizmi i metaboličke promjene u diferencijaciji stanica akutne mijeloične leukemije - Medicinski Fakultet
 • Simulacija potresne trešnje na seizmički ugroženim područjima u Hrvatskoj - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • STIM-REI (eng.: Research, Innovation, Education; hrv.: Istraživanje, inovacija, edukacija, broj ugovora KK.01.1.1.01.0003) - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Sto dvadeset i pet milijuna piksela za otkriće vezanja Higgsovog bozona na fermione i novih čestica na Velikom hadronskom sudarivaču - Institut Ruđer Bošković
 • Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Struktura Zemljine kore i najgornjeg dijela plašta ispod Dinarida određena seizmičkom tomografijom prostornih valova - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Strukturiran ekološki uzgoj primjenom autonomnih robota u staklenicima - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Studija važnosti spinskih međudjelovanja kao osnova za nove pristupe u istraživanju materijala, IP-2018-01-3168 - Institut Ruđer Bošković
 • Svjetlo na molekulama: istrazvanje spregnute elektronske i nuklearne dinamike (LightMol) - Institut Ruđer Bošković
 • SWALDRIC - SEVERE WEATHER OVER THE ALPINE-ADRIATIC REGION IN A CHANGING CLIMATE - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Teorijski i eksperimentalni vibracijski spektar glutaminske kiseline - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • The Scientific Centre of Excellence for Marine Bioprospecting - BioProCro (comeptitiveness and Cohesion Operational Program) - Institut Ruđer Bošković
 • Transacilacija u konjugatima ferocena i purinskih baza - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Učinkovita stvarnovremenska obrada brzih geoprostornih podataka - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Uloga mitohondrijskih proteina rasprezanja u mehanizmu prijenosa protona kroz unutrasnju mitohondrijsku membranu - Institut Ruđer Bošković
 • Ultrahladni bozonski sustavi proučeni kvantnim Monte Carlo metodama - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Višegodišnje i dekadne oscilacije Jadranskog mora: opažanja, modeliranje i posljedice - Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • Višestruki stresori u vodenom okolišu: razumijevanje svojstava stresora i receptora - Institut Ruđer Bošković
 • Zaštitni mehanizmi i učinci flavonoida ugrađenih u nanonosače u modelnim membranama i neuronima - Institut Ruđer Bošković
 • Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju - Farmaceutsko-biokemijski fakultet