Projekti

Popis 70 neisteklih projekata na Isabelli (sortiranih po abecedi).

 • „Višekromoforne probe za prepoznavanje pojedinih struktura DNA, RNA i proteina“ - Institut Ruđer Bošković
 • Aminoacil-tRNA-sintetaze kao čuvari standardnog genetičkog koda; Aminoacyl-tRNA synthetases as gatekeepers of the standard genetic code - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Analiza performansi racunalnog klastera Isabella - Sveučilišni računski centar
 • Analiza složenosti mikrobne dinamike u invadiranim livadama morskih cvjetnica - Institut Ruđer Bošković
 • Beyond the Nyquist limit - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Biološka važnost dipeptidil peptidaze III i njezin utjecaj na zdravlje čovjeka - Institut Ruđer Bošković
 • Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja - Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • Cikloadicijske strategije prema policikličkim gvanidinima (CycloGu) - Institut Ruđer Bošković
 • Confish - Connectivity among Mediterranean fishery stakeholders and scientists resolves connectivity of fishery populations - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Dizajn i sinteza novih dusikovih heterociklickih fluorofora i fluorescentnih nanomaterijala kao kemijskih senzora za pH i metalne ione - Institut Ruđer Bošković
 • Effect of source code preprocessing techniques on plagiarism detection accuracy in student programming assignments - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 • Efikasni algoritmi za robusnu diskretnu optimizaciju (RoDiOpt) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Enzimska sinteza fluoriranih kiralnih građevnih blokova - Institut Ruđer Bošković
 • Filostratigrafija nastanka i gubitka gena - Institut Ruđer Bošković
 • Fizioloski i stereokemijski vazni kompleksi bakra(II) s aminokiselinama: Molekulsko modeliranje kombinirano s eksperimentalnim istrazivanjima - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Genraliz „Genomic aspects of rapid evolution of Italian wall lizard (Podarcis sicula)“ - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Glikozilacija alfa kiselog glikoproteina – put prema personaliziranoj terapiji (GlycoDrugs) - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Hibridne silicijeve nanostrukture za senzoriku - Institut Ruđer Bošković
 • Holografija i interferometrija u uvjetima niske razine svjetlosti - Institut za fiziku
 • Interaction of metallic nanoparticles with sulfur-containing biomolecules – implications for nano-bio interface (NanoFaceS) - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Interakcije i metabolizam nanočestica u biološkim sustavima - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Interakcije slatkovodnih patogenih oomiceta i okoliša, InteractOomyc - Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 • Intramolecular hydrogen bond strength in proton sponges: QTAIM analysis - Institut Ruđer Bošković
 • Istraživanje uloge proteinske modifikacije ADP-ribozilacije kod bakterija - Institut Ruđer Bošković
 • IT rješenje analitike velikih skupova podataka emobilnosti - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja -CroClimGoGreen - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Kompleksiranje metalnih kationa s piridinskim makrocikličkim sustavima - Institut Ruđer Bošković
 • Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Kvantno-kemijski dizajn, priprava i biološka svojstva organometalnih derivata nukleobaza - OrDeN - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Mehanizam inhibicije B12 ovisne diol dehidrataze. - Institut Ruđer Bošković
 • Mehanizmi nutrijentom posredovanih učinaka endogenog glukagonu sličnog peptida-1 na kognitivne i metaboličke poremećaje u eksperimentalnim modelima neurodegenerativnih bolesti - Medicinski Fakultet
 • Mehanokemijska reaktivnost pod kontoliranim uvjetima temperature i atmosfere za čistu sintezu funkcionalnih materijala - Institut Ruđer Bošković
 • Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Minimalni umjetni enzimi: Proširenje primjene "posredne indukcije" na nove supstrate i nove asimetrične reakcije (MArtEn)) - Institut Ruđer Bošković
 • Modeliranje i analiza društveno-tehničkih sustava - Institut Ruđer Bošković
 • Modeliranje i sinteza bicikličkih spojeva ciljanih svojstava - Institut Ruđer Bošković
 • Molekularni aspekti oksidativnih procesa u stanicama (MolOxStress) - Institut Ruđer Bošković
 • Molekulska fizika i spektroskopija - Institut Ruđer Bošković
 • Nano-katalizatori aktivirani Sunčevim zračenjem u tehnologijama zaštite okoliša - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Nanokompoziti cinkovog oksida i titanijevog dioksida za fotonaponsku primjenu - Institut Ruđer Bošković
 • Nanokompoziti s perovskitima za fotovoltaike, fotokatalizu i senzoriku - Institut Ruđer Bošković
 • Nekovalentne interakcije U6 RNA fragmenta - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Novo poglavlje u procesima prijenosa naboja u vodenim otopinama (CTPAMR) - Institut Ruđer Bošković
 • Optimizacija i testiranje algoritama za rješavanje vrlo velikih gustih svojstvenih problema na distribuiranim računalnim sustavima - Institut Ruđer Bošković
 • Paralelno programiranje - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Potpora vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore - Institut Ruđer Bošković
 • Primjena NGS metoda u procijeni genomske varijabilnosti preživača - ANAGRAMS - Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • Promjene sastava patogena i imunološkog odgovora tijekom širenja areala uspješnih invazivnih vrsta slatkovodnih rakova - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Računalna rješenja u bioznanostima: uloga molekulske fleksibilnosti (COMPSOLS-MOLFLEX) - Institut Ruđer Bošković
 • Računalno istraživanje PNP i Adss enzima iz bakterije H. pylori - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Računalno istraživanje temperaturne stabilnosti Cas3 proteina - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Raširenost infektivne ličinke oblića Anisakis pegreffii (Nematoda, Anisakidae) u parateničnom domaćinu (Sardina pilchardus) i molekularna karakterizacija odgovora modelnog slučajnog domaćina (Rattus norvegicus) - Sveučilište u Splitu
 • Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu – HigherDecision - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 • Razvoj supramolekulskih receptora za katione i anione - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • SafeTRAM – Sustav za povećanje sigurnosti vožnje javnog urbanog tračničkog prometa - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Satelitska DNA u genskoj regulaciji i ekološkoj adaptaciji - Institut Ruđer Bošković
 • STIM-REI (eng.: Research, Innovation, Education; hrv.: Istraživanje, inovacija, edukacija, broj ugovora KK.01.1.1.01.0003) - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Sto dvadeset i pet milijuna piksela za otkriće vezanja Higgsovog bozona na fermione i novih čestica na Velikom hadronskom sudarivaču - Institut Ruđer Bošković
 • Svjetlo na molekulama: istrazvanje spregnute elektronske i nuklearne dinamike (LightMol) - Institut Ruđer Bošković
 • Uloga mitohondrijskih proteina rasprezanja u mehanizmu prijenosa protona kroz unutrasnju mitohondrijsku membranu - Institut Ruđer Bošković
 • Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Utjecaj optimizacije radioloških uređaja i postupaka u radiološkoj dijagnostici na ozračenje pacijenta - Medicinski fakultet u Osijeku
 • Utvrđivanje sastava crijevne mikrobiote,upalnih makreza, prehrambenog i endokrinog sustava u pacijenata s upalnom bolesti crijeva -
 • Višegodišnje i dekadne oscilacije Jadranskog mora: opažanja, modeliranje i posljedice - Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • Višestruki stresori u vodenom okolišu: razumijevanje svojstava stresora i receptora - Institut Ruđer Bošković
 • Zaštitni mehanizmi i učinci flavonoida ugrađenih u nanonosače u modelnim membranama i neuronima - Institut Ruđer Bošković
 • Zelena sinteza organopaladijevih foto-osjetljivih spojeva - Institut Ruđer Bošković
 • Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Zvijezde i prašina: struktura, sastav i interakcija - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu