Kadrovi

Putem modula Kadrovi evidentiraju se podaci o:

 • akademskom stupnju osoba
 • stručnoj spremi osoba
 • stručnom nazivu osoba
 • zaposlenju osoba
 • ustrojstvenim jedinicama

POVEZANOST S MODULOM STUDIJI I STUDENTI (SiS):

Za osobe evidentirane u modulu Kadrovi u modulu Studiji i studenti (Sis) može se:

 • evidentirati im koju dužnost obavljaju na visokom učilištu i na pojedinim studijskim programima, npr. dužnost dekana, tajnika fakulteta
 • evidentirati im obavljanje dužnosti priznavanja ispita
 • evidentirati koje osobe su nositelji i izvođači pojedinih nastavnih predmeta
 • dodijeliti im dozvole za pregled ili rad s podacima o nastavnim predmetima u modulu Ispiti i modulu Nastavnički portal
 • evidentirati koje osobe su mentori za pojedine studije

Ustrojstvene jedinice koje su unesene u modulu Kadrovi vidljive su u modulu Studiji i studenti

POVEZANOST SA STUDOMATOM:

 • putem Studomata student može izabrati mentora za diplomski rad

POVEZANOST S MODULOM ISPITI

Za osobe evidentirane u modulu Kadrovi u modulu Ispiti može se:

 • evidentirati koje osobe su nositelji i izvođači pojedinih nastavnih predmeta
 • dodijeliti im dozvole za pregled ili rad s podacima o nastavnim predmetima u modulu Ispiti i modulu Nastavnički portal
 • evidentirati koje osobe su ocjenjivači na pismenom i /ili usmenom dijelu ispita
 • evidentirati koje osobe su članovi ispitnog povjerenstva za ispit pred povjerenstvom
 • evidentirati koje osobe su mentori za pojedine studije

POVEZANOST SA SKLADIŠTEM PODATAKA

 • moguće je napraviti analizu uspjeha na ispitima obzirom na ocjenjivača ispita i akademski stupanj ocjenjivača ispita

POVEZANOST S NASTAVNIČKIM PORTALOM

 • osoba koja je evidentirana u modulu Kadrovi i ima dozvolu za rad s Nastavničkim portalom može izraditi tjedni plan nastave predmeta, evidentirati opis predmeta i literaturu i prihvatiti studentov izbor za mentora diplomskog rada

Više o modulu Kadrovi možete saznati na stranicama ISVU pomoći.