Nastavnički portal

Modul Nastavnički portal dostupan je putem interneta, na adresi www.isvu.hr/nastavnickiportal i putem tog modula nastavnici za pojedine predmete uređuju:

 • tjedni plan nastave za predavanja i vježbe
 • opis predmeta i popis literature
 • diplomske zadatke

Slika modula Nastavnički portal

Na tom mjestu nastavnici mogu naći razne informacije o nastavi i ispitima; npr. raspored ispitnih rokova, različiti popisi studenata, te razni statistički pokazatelji.

POVEZANOST S MODULOM STUDIJI I STUDENTI:

 • nakon što se u modulu SiS definiraju tjedni nastave, u Nastavničkom portalu moguće je uređivati tjedni plan nastave
 • evidencija podataka o opisu i sadržaju predmeta, kao i o odgovarajućoj literaturi, vidljiva je u modulu SiS, te se ti podaci mogu objaviti na ISVU web stranicama
 • nakon što su u modulu Sis obavi raspoređivanje studenata u grupe, kroz Nastavnički portal moguće je vidjeti popise studenata po grupama
 • preduvjeti za upis ili polaganje predmeta evidentirani u modulu Sis vidljivi su i u Nastavničkom portalu
 • u oba modula može se voditi evidencija o diplomskom zadatku studenta

POVEZANOST SA STUDOMATOM:

 • nakon što studenti putem Studomata ispune anketu za odabir mentora za diplomski rad, u Nastavničkom portalu moguće je potvrditi izbor za mentora, kao i ne prihvatiti studentov izbor, što će također biti prikazano i na Studomatu
 • u Nastavničkom portalu je moguće evidentirati i opisati temu diplomskog zadataka, o čemu će studenti biti obaviješteni putem Studomata

POVEZANOST S MODULOM ISPITI

 • podaci o ispitnim rokovima evidentiranim u modulu Ispiti, prikazuju se u Nastavničkom portalu
 • moguć je pregled podataka o studentima koji su pristupili ispitu, ocjene pismenog i usmenog dijela ispita, prolaznost na usmenom ispitu…
 • pregled podataka o statusu određenog predmeta za studente koji su ga upisali

Više o Nastavničkom portalu i načinu rada, moguće je pročitati na stranici ISVU upute.