Moji materijali u otvorenom pristupu

Javno dostupni obrazovni materijali u elektroničkom obliku mogu studentima olakšati usvajanje novih znanja i vještina u razdoblju kada im je nedostupno uobičajeno praćenje nastave u učionici ili kada žele proširiti svoje spoznaje. 

Na ovom web-mjestu prikupljat će se obrazovni materijali u otvorenom pristupu vezano uz sustav visokog obrazovanja kako bi na jednom mjestu bili dostupni svima i mogli se koristiti dalje u provedbi nastave. 

Moji materijali u otvorenom pristupu

Odaberite vrstu materijala: Udžbenici | Prezentacije | Multimedija

Udžbenici  

Temelji mehanike fluida

Temelji mehanike fluida

Udžbenik za prediplomski studij, sva tri smjera, na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Udžbenik se uglavnom bavi tekućinama i tečenjem u cijevima.

Materijal je namijenjen studentima predidplomskih studija kojima su potrebni samo temeljni pojmovi mehanike fluida. Trenutno se koristi kao udžbenik na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ime i prezime autora: Željko Andreić
Naziv ustanove: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vrsta CC licence: "Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima CC BY-SA 4.0"

Preuzmite materijal

Suvremeni menadžment - teorija i praksa

Suvremeni menadžment - teorija i praksa

Ovaj udžbenik predstavlja sintezu spoznaja relevantnih autora i praktičara iz područja menadžmenta. No, on je i rezultat vlastitih promišljanja različitih dimenzija menadžerskih odrednica kao odraz vremena u kojemu je nastao. S obzirom na kompleksnost suvremenoga poslovanja, ali i međuovisnost svih sfera ljudskoga djelovanja, koje povezuje zajednička poveznica – menadžment kao proces i sustav osoba, namjera je ovoga udžbenika, umjesto u praksi izražene kompetitivnosti, agresivnosti i manipulativnosti, kod studenata razvijati kooperativnost, dijalog i svijest o potrebi održivoga načina djelovanja. Također, umjesto spremnih odgovora i rješenja, naglasak se stavlja na kreativnost, imaginaciju i neprestano preispitivanje odrednica menadžerskoga ponašanja kroz prizmu znanja, logike i zdravoga razuma. Ishod kompleksnoga učećega procesa stoga ne predstavlja tek stjecanje novih informacija i njihovo povezivanje u sustav određenoga znanja, već razvijanje percepcije i kritičkoga razmišljanja o korisnome i ispravnome djelovanju na zasadama sustavskoga i dizajnerskoga razmišljanja.

Ovaj je udžbenik primarno namijenjen studentima preddiplomskoga i diplomskoga studija poslovne ekonomije ekonomskih fakulteta koji se bave izučavanjem kolegija Menadžment i srodnih kolegija deriviranih iz ovoga znanstvenoistraživačkoga područja.

Ime i prezime autora: Nataša Rupčić
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Vrsta CC licence: "Imenovanje- Bez prerada CC BY-ND 4.0"

Preuzmite materijal

Upravljačka ekonomika - teorija i praksa

Upravljačka ekonomika - teorija i praksa

Ovaj udžbenik zbirka je izabranih tema iz širokog područja Upravljačke ekonomike i prilagođen je za korištenje u nastavnom procesu na diplomskom studiju prema bolonjskom sustavu obrazovanja. Primjenjujući spoznaje ekonomske teorije iz različitih istraživačkih područja, predstavlja nadogradnju na kolegij Menadžment te ima za cilj olakšati proces menadžerskog odlučivanja u specifičnim poslovnim situacijama.

Ovaj udžbenik primarno je namijenjen studentima diplomskih studija i doktorandima, posebice ekonomskih fakulteta. Zbog činjenice da ovaj udžbenik obuhvaća analizu važnih poslovnih područja te sadrži veliki broj primjera, studija slučaja i situacija poslovnog odlučivanja, može biti zanimljiv i koristan širem krugu čitatelja, posebice poduzetnicima i menadžerima koji djeluju kako u profitnom, tako i u neprofitnom sektoru. Svima njima ova knjiga može pomoći pri donošenju optimalnih upravljačkih odluka u ključnim područjima poslovanja.

Ime i prezime autora: Nataša Rupčić
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Vrsta CC licence: "Imenovanje- Bez prerada CC BY-ND 4.0"

Preuzmite materijal

Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena

Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena

Definirano je samoregulirano učenje (SRU) i pružen povijesni pregled modela. Opisani su opći modeli kognitivnih i motivacijskih odrednica SRU, s naglaskom na dihotomne modele koji opisuju proaktivne i obrambene obrasce u ljudskom ponašanju i u učenju. Prikazani su primjeri primjene koncepta SRU u praktičnom radu poučavatelja u različitim formalnim, informalnim i neformalnim oblicima obrazovanja. Izneseni su temeljni principi poticanja SRU, primjeri intervencijskih programa, kao i primjeri primjene u različitim nastavnim predmetima.

Materijal je namijenjen studentima na studijskim programima vezanim uz psihologiju odgoja i obrazovanja, ali i ostalim stručnjacima u tom području, prvenstveno učiteljima i nastavnicima.

Ime i prezime autora: Darko Lončarić
Naziv ustanove: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
Vrsta CC licence: "Imenovanje CC BY 4.0"

Preuzmite materijal

Izazovi digitalnoj svijeta

Izazovi digitalnog svijeta

Izdavanje sveučilišnog interdisciplinarnog udžbenika pod nazivom Izazovi digitalnog svijeta rezultat je višegodišnjeg znanstvenog istraživanja, a obuhvaća inženjere, psihologe i pravnike – doktore znanosti i priznate stručnjake u svojim područjima. Ukupno 14 autora s različitih fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te Sveučilišta u Zagrebu napisalo je ukupno 12 poglavlja koja obuhvaćaju pregled psiholoških, pravnih i tehničkih aspekata informacijske sigurnosti i zaštite privatnosti i općenito digitalnog svijeta. Osim analize trenutnog stanja te prikaza uzročno posljedičnih odnosa između ponašanja i rizika od mogućih posljedica, navedene su i preporuke za zaštitu pojedinaca.

Obrađene su teme koje obuhvaćaju područja informacijske sigurnosti i zaštite privatnosti, a koje su posljednjih godina izuzetno aktualne, kako u javnosti tako i u znanstvenim krugovima, zbog sve većih sigurnosnih problema koji se pojavljuju u gotovo svim aspektima ljudskoga života. Upravo je interdisciplinarni pristup, temeljen na analizi ponašanja korisnika raznih informacijsko-komunikacijskih sustava, omogućio sveobuhvatni pristup u ovome udžbeniku. Udžbenik je namijenjen svim korisnicima informacijsko-komunikacijskih sustava koji se u svojem svakodnevnim radu i aktivnostima susreću s raznim problemima digitalnog doba, od proboja informacijske sigurnosti, odnosno otuđenja i krađe digitalnih podatka te njihove zlouporabe, do različitih oblika zlostavljanja novim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.Udžbenik je namijenjen svim korisnicima informacijsko-komunikacijskih sustava koji se u svojem svakodnevnim radu i aktivnostima susreću s raznim problemima digitalnog doba, od proboja informacijske sigurnosti, odnosno otuđenja i krađe digitalnih podatka te njihove zlouporabe, do različitih oblika zlostavljanja novim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Ime i prezime autora: Tena Velki, Krešimir Šolić
Naziv ustanove: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek
Vrsta CC licence: "Imenovanje- Bez prerada CC BY-ND 4.0"

Preuzmite materijal

Priručnik za rad s učenicima s poteškoćama

Priručnik za rad s učenicima s teškoćama u razvoju u srednjim školama

U Priručniku za rad s djecom s teškoćama u razvoju u srednjim školama prvenstveno smo htjeli prikazati postojeće stanje na području Slavonije kada je riječ o inkluziji djece s teškoćama u razvoju u srednje škole, a za koje vjerujemo da se može u dobrom dijelu primijeniti i na ostatak Republike Hrvatske, a njegov najvažniji doprinos smatramo upravo u davanju smjernica stručnim suradnicima, nastavnicima kao i roditeljima u radu s učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne srednje škole.

Materijal je namijenjen studentima nastavničkih smjerova, psihologija, pedagogija, rehabilitacija. 

Ime i prezime autora: Tena Velki, Ksenija Romstein
Naziv ustanove: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek
Vrsta CC licence: "Imenovanje- Bez prerada CC BY-ND 4.0"

Preuzmite materijal

Učimo zajedno

Učimo zajedno: Priručnik za pomoćnike u nastavi za rad s djecom s teškoćama u razvoju

Priručnik za pomoćnike u nastavi za rad s djecom s teškoćama u razvoju ponajprije je namijenjen pomoćnicima u nastavi i učiteljima/nastavnicima. Prema strukturi priručnik je podijeljen u tri dijela: u prvome se dijelu nalazi kratak pregled zakonske regulative koje se odnose na odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Nadalje, daje se uvid u ishodišta inkluzivnog odgoja i obrazovanja kao i postojećih programskih orijentacija u formalnom obrazovanju djece s teškoćama u razvoju. Drugi se dio sastoji od skupine pojedinačnih poglavlja o pojedinim vrstama teškoća u razvoju. Svako poglavlje sadrži definiciju teškoće o kojoj je riječ, podjelu, kliničku sliku te savjete za pedagoško-didaktičku prilagodbu u izravnom radu s djetetom koje provodi pomoćnik. U trećem se dijelu priručnika govori o važnosti suradnje s roditeljima i stručnjacima. U prilogu se daje popis nekih institucija i udruga koje se bave pružanjem skrbi i podrške obiteljima, djeci i mladima s teškoćama u razvoju na području Osječko- baranjske županije.

Materijal je namijenjen učiteljima, pomoćnicima u nastavi, pedagozima, psiholozima, rehabilitatorima. 

Ime i prezime autora: Tena Velki, Ksenija Romstein
Naziv ustanove: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek
Vrsta CC licence: "Imenovanje- Bez prerada CC BY-ND 4.0"

Preuzmite materijal

Prezentacije  

Fundamental concepts in business negotiation

Fundamental concepts in business negotiation

Fundamental concepts in business negotiations talks about different negotiation styles and concepts used in negotiations.

Materijal je namijenjen studentima prve godine diplomskog studija.

Ime i prezime autora: izv.prof.dr.sc Tomislav Galović
Naziv ustanove: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski Fakultet
Vrsta CC licence: "Imenovanje CC BY 4.0"

Preuzmite materijal

Negotiation context: What kind of negotiator are you?

Negotiation context: What kind of negotiator are you?

Recognize different situations and context in negotiation process.

Materijal je namijenjen studentima koji slušaju kolegij "Poslovno pregovaranje". 

Ime i prezime autora: izv.prof.dr.sc Tomislav Galović
Naziv ustanove: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski Fakultet
Vrsta CC licence: "Imenovanje CC BY 4.0"

Preuzmite materijal

Distributor negotiation in international business

Distributor negotiation in international business - part 1

How to negotiatiote in international environment

Materijal je namijenjen studentima koji slušaju kolegij "Poslovno pregovaranje".

Ime i prezime autora: 
mag.oec Davorin Balaž
Naziv ustanove:
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski Fakultet
Vrsta CC licence:
"Imenovanje CC BY 4.0"

Preuzmite materijal

Distributor negotiation in international business - part 2

Negotiation in international environment. 

Materijal je namijenjen studentima koji slušaju kolegij "Poslovno pregovaranje".
 

Ime i prezime autora: 
mag.oec Davorin Balaž
Naziv ustanove:
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski Fakultet
Vrsta CC licence:
"Imenovanje CC BY 4.0"

Preuzmite materijal

Putevima Beatrix Potter

Putovima Beatrix Potter

Prezentacija s naslovom Putovima Beatrix Potter nastavni je materijal u okviru nastave na daljinu na izbornom kolegiju Slikovnica - prva knjiga djeteta Preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u ak. godini 2019./2020., te je ujedno i aktivnost u okviru manifestacije Noć knjige 2020. Prezentacija je zamišljena kao virtualna šetnja krajolicima iz života i djelovanja engleske dječje književnice i ilustratorice Beatrix Potter putem autorskih fotografija Maje Verdonik, snimljenih na autentičnim lokacijama. U prezentaciju je uključen, kao popratni tekst pojašnjenja i uputa na povezanost s određenim pričama i ilustracijama, i prijevod ulomaka iz knjige Beatrix Potter's Derwentwater, autorica Joyce Irene Whalley i Wynne Bartlett (prevela M. Verdonik). Kao glazbena pozadina upotrijebljena je glazba iz baleta Orašar P. I. Čajkovskog (dostupna u okviru paketa Windows 8).

Materijal je namijenjen studentima Učiteljskih i Filozofskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Kako je riječ i o aktivnosti u okviru manifestacije Noć knjige 2020., materijal je namijenjen i širokoj publici zainteresiranih.

Ime i prezime autora: Maja Verdonik
Naziv ustanove: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
Vrsta CC licence: "Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada CC BY-NC-ND 4.0"

Preuzmite materijal

Napomena: 
Prilikom mogućeg preuzimanja ili distribucije ovog nastavnog materijala, autorstvo valja navesti kako slijedi: Autorica prezentacije (nastavnog materijala): izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Multimedija  

Magnetizam

Magnetizam-multimedijalni moduli

Multimedijalna platforma koja, korištenjem multimedije i interaktivnih simulacija, omogućava učenje pojmova iz područja magnetizma. Sve interaktivne animacije su dostupne kao pojedinačni dokumenti koji se mogu integrirati u PPT prezentacije.

Materijal je namijenjen učenicima srednjih škola, studentima prirodoslovnih i tehničkih fakulteta.

Ime i prezime autora: Petar Pervan (voditelj projekta), Mladen Prester, Đuro Drobac, Ivo Pletikosić, Mario Basletić
Naziv ustanove: Institut za fiziku, Zagreb
Vrsta CC licence: "Imenovanje-Nekomercijalno- Dijeli pod istim uvjetima CC BY-NC-SA 4.0"

Preuzmite materijal

Napomena: U direktorju "interaktivne animacija" se nalazi sedamdeset interaktivnih animacija za koje je potrebno imati Shockwave Flash plug-in ili player.