Javna nabava

Temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u sukobu interesa:

  1. GÉANT Association, NL, Amsterdam
  2. FS d.o.o., Zagreb
  3. ROYAL SUN j.d.o.o., Zagreb
  4. CENTAR ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE d.o.o., Zagreb
  5. Exto Innovo j.d.o.o., Zagreb
  6. DORMITORIJ d.o.o., Zagreb
  7. EDEN organisation, Milton Keynes, UK

Zagreb, 26. 8. 2019.

Prethodno istraživanje tržišta

Radovi na uređenju i opremanju sjedišta HR-ZOO - Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak na svim planiranim lokacijama (1. 2. 2019.)

Prethodno savjetovanje

Obnova kanalizacijskog sustava zgrade Srca (10. 7. 2019.)

Radovi na uređenju i opremanju sjedišta HR-ZOO - Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak na svim planiranim lokacijama (7. 3. 2019.)

Postupci u tijeku

FC SAN preklopnici i SSD diskovna spremišta (31. 5. 2019.)

Usluga stručnog nadzora građenja za sva sjedišta HR-ZOO u sklopu projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) (4. 6. 2019.)

Radovi na uređenju i opremanju sjedišta HR-ZOO - Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak na svim planiranim lokacijama (7. 6. 2019.)

Obnova kanalizacijskog sustava zgrade Srca (18. 7. 2019.)

Osobna računala i monitori (28. 8. 2019.)

Obnova režije u dvorani Srca (4. 10. 2019.)

Usluga pripreme i provedbe promidžbe i vidljivosti za projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) (11. 10. 2019.)

Osobna računala (17. 10. 2019.)

Plan nabave 2019.

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2019. godinu.

Zagreb, 16. 1. 2019.

pdf.png  Plan nabave 2019. (16. 1. 2019.)

pdf.png  Plan nabave 2019. - izmjena I. (11. 3. 2019.)

pdf.png  Plan nabave 2019. - izmjena II. (30. 4. 2019.)
 
pdf.png  Plan nabave 2019. - izmjena III. (8. 5. 2019.)
 
pdf.png  Plan nabave 2019. - izmjena IV. (19. 9. 2019.)
 
pdf.png  Plan nabave 2019. - izmjena V. (10. 10. 2019.)

Plan nabave 2018.

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2018. godinu.

Zagreb, 19. 1. 2018.

pdf.png  Plan nabave 2018. (19. 1. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena I. (26. 1. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena II. (14. 2. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena III. (18. 4. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena IV. (27. 7. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena V. (29. 11. 2018.)
 

Plan nabave 2017.

Temeljem odredbe članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2017. godinu.

Zagreb, 17. 2. 2017.

pdf.png  Plan nabave 2017. (17. 2. 2017.)
 
pdf.png  Plan nabave 2017. - izmjena I. (25. 8. 2017.)
 
pdf.png  Plan nabave 2017. - izmjena II. (12. 9 .2017.)
 
pdf.png  Plan nabave 2017. - izmjena III. (11. 10. 2017.)
 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Temeljem odredbe članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi

pdf.png  Registar ugovora 2017 (28. 12. 2017.)

Temeljem odredbe članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-OUSRH) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

pdf.png  Registar ugovora 2015 (31. 12. 2015.)
pdf.png  Registar ugovora 2016 (30. 12. 2016.)
 

Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga Sveučilišnog računskog centra