Studentska iskaznica

Nova kartica prednja strana       Nova kartica zadnja strana

Stanje na iskaznici

Općenito o iskaznici

Pravilnikom o studentskoj ispravi“ propisuje se sadržaj te pristup i uređivanje sadržaja, izrada, izdavanje, korištenje i poništavanje studentske isprave. Studentska isprava u smislu ovog pravilnika je studentska iskaznica.

Studentska iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje status studenta.

Standardno grafičko rješenje studentske iskaznice izradio je Studij dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stavljeno je na raspolaganje za slobodno korištenje visokim učilištima.

Sveučilište, veleučilište i visoka škola mogu definirati grafički dizajn drugačiji od standardnog uz objavu u Narodnim novinama i na svojim internetskim stranicama.

Na iskaznici je otisnut naziv ustanove koju student (vlasnik kartice) pohađa, naziv nadređene ustanove (sveučilišta ili veleučilišta), jedinstveni broj iskaznice s imenom i prezimenom, te slikom vlasnika i slikom vlastoručnog potpisa. Na poleđini iskaznice nalazi se magnetska traka s brojem iskaznice, OIB-om i imenom i prezimenom vlasnika iskaznice što omogućava automatsku identifikaciju na magnetskom čitaču.

Studentska iskaznica je neprenosiva, što znači da ju može koristiti isključivo osoba na čije ime glasi. Kršenje pravila o korištenju iskaznice smatra se njezinom zlouporabom.

 

Broj iskaznice

Svaka studentska iskaznica jednoznačno je definirana brojem iskaznice. Osim tehničkih podataka broj iskaznice sadrži i JMBAG, te oznaku trenutnog statusa akademskog građana.

Broj iskaznice sastoji se od četiri grupacije znamenki. Prvih šest znamenki (IIN) u broju iskaznice su uvijek 601983 i prema međunarodnom standardu ISO/IEC 7812 na jedinstven način identificiraju Studentsku iskaznicu u međunarodnom sustavu kartičnog poslovanja.

Sljedeća grupacija sastoji se od dvije znamenke od kojih prva (B) označava redni broj kartice tj. da li je to vlasniku iskaznice prva, druga, treća, itd. studentska iskaznica, a druga (C) označava vrstu iskaznice. Trenutno su u upotrebi dvije vrste iskaznica: Studentska iskaznica i Privremena iskaznica.

Jedinstveni matični broj akademskog građana (D) čini treću grupaciju znamenki. Posljednja znamenka (E) ima funkciju kontrolne znamenke.

 

Broja iskaznice podjeljenim na 601983-A, 1-B,1-C, 0036324986-D, 0-E
 
A IIN- Issuer Identification Number (6 znamenaka)
B Redni broj iskaznice (1 znamenka)
C Vrsta iskaznice (1 znamenka)
D JMBAG- Jedinstveni matični broj akademskog građana (10 znamenaka)
E Kontrolna znamenka (1 znamenka)

JMBAG

JMBAG (Jedinstveni Matični Broj Akademskog Građana) jedinstveno određuje svaku osobu akademske zajednice. JMBAG ne sadrži nikakve informacije o akademskom građanu, te se dodjeljuje upisom u neku visokoobrazovnu ustanovu.

JMBAG se sastoji od 10 znamenki:

  • Prve četiri znamenke određuju visoko učilište koja je dodijelila taj JMBAG.
  • Zadnjih šest znamenki dodjeljuju se slijedno i određuju akademsku osobu unutarvisokog učilišta.

JMBAG je sastavni dio broja studentske iskaznice.

Postupci s iskaznicom

Zahtjev za izdavanje studentske iskaznice student podnosi studentskoj referadi.

Iskaznicu je prije korištenja potrebno aktivirati. Aktivacija je postupak kojim se potvrđuje preuzimanje uz provjeru ispravnosti čipa iskaznice. Iskaznica dolazi u zatvorenoj koverti koju nije potrebno otvarati nego je ovlaštena osoba treba prisloniti uz beskontaktni čitač koristeći aplikaciju "Evidencija studentskih prava", te ju predati studentu. Tim postupkom studentska iskaznica postaje važeća. U slučaju oštećenja iskaznice student je dužan vratiti iskaznicu u referadu.

Gubitak, krađu ili uništenje studentske iskaznice student je dužan odmah prijaviti visokom učilištu koje ju je izdalo.

Visoko učilište će u ISAK-u evidentirati promjenu statusa iskaznice te će pokrenuti postupak izrade nove iskaznice.

Na zahtjev studenta visoko učilište će studentu dati na korištenje privremenu studentsku iskaznicu koja vrijedi do izdavanja nove studentske iskaznice. Visoko učilište dužno je osigurati privremene studentske iskaznice. Trošak izrade privremene studentske iskaznice snosi visoko učilište.

Trošak naknade za korištenje privremene studentske iskaznice snosi student. Taj trošak ne smije biti veći od 20 posto od cijene izrade privremene studentske iskaznice.