50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Usluga stručnog nadzora građenja za sva sjedišta HR-ZOO u sklopu projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 71247000-1 Nadzor građevinskih radova

Evidencijski broj: E-MV: 7-02/2019-IM

Broj objave: 2019/S 0F2-0022793
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 4. 6. 2019.

Temeljem odredbe članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa predmetnog postupka javne nabave:
1. Deloitte d.o.o., Zagreb
2. PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb
 

Prilozi:

  Dokumentacija

  Prilog 1. Troškovnik

  Prilog 3. Prijedlog ugovora

  e-ESPD