Radovi na uređenju i opremanju sjedišta HR-ZOO - Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak na svim planiranim lokacijama

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 45200000-9 Radovi  na  objektima  ili  dijelovima  objekata  visokogradnje i  niskogradnje;

- 45112700-2 Radovi krajobraznog uređenja;

- 42512300-1 Paket   uređaji   za   grijanje,   prozračivanje   i   klimatizaciju (HVAC);

- 31154000-0 Neprekidno električno napajanje;

- 31121000-0 Generatorski agregati

Evidencijski broj: E-VV: 7-01/2019-IM

Broj objave: 2019/S 0F2-0023318
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 7. 6. 2019.

Temeljem odredbe članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa predmetnog postupka javne nabave:
1. Deloitte d.o.o., Zagreb
2. PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb

Prilozi:

  Dokumentacija_20190828

  Prilog 1.a Troškovnik-UNIST_20190828

 
 
 
 
 

  Prilog 2. Terminski plan izvođjenja radova HR-ZOO

 
 
 

  e-ESPD

  1. Izmjena dokumentacije o nabavi E-VV_7-01-2019-IM

  2. Izmjena dokumentacije o nabavi E-VV_7-01-2019-IM

  3. Pojašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi_20190718

  4. Izmjena dokumentacije o nabavi E-VV_7-01-2019-IM