Obnova kanalizacijskog sustava zgrade Srca

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili na adresu elektroničke pošte nabava [at] srce.hr zaključno do 16. srpnja 2019. godine.

Datum objave u EOJN RH: 10. 7. 2019. godine

Prilozi:

pdf.png  Dokumentacija

  Prilog 1. Tehnička specifikacija i Troškovnik

pdf.png  Prilog 2. Izvedbeni  projekt

pdf.png  Prilog 3. Prijedlog ugovora

 

Sveučilišni računski centar Srce, vezano za pripremu provedbe postupka javne nabave obnove kanalizacijskog sustava zgrade Srca, objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi koja je bila objavljena u EOJN RH.

Sukladno odredbama članka 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je u EOJN RH.

pdf.png  Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (18. 7. 2019.)