Usluga zaštite i čuvanje objekta i imovine objekta Srca

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 79713000-5 Čuvarske službe 

Evidencijski broj: E-MV: 7-07/2019-MMM

Broj objave: 2019/S F21-0043257
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 30. 10. 2019.

Prilozi:

  Dokumentacija

  Prilog 1. Tehnička specifikacija i troškovnik

  Prilog 2. e-ESPD

  Prilog 3. Prijedlog ugovora

  I. Pojašnjenje na upit (11. 11. 2019.)