50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Radovi na uređenju i opremanju svih sjedišta u sklopu projekta HR-ZOO

Sukladno članku 419. stavku 2. ZJN 2016, Naručitelj je nakon donošenja Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, u predmetu KLASA: UP/II-034-02/20-01/81, URBROJ: 354-01/20-8, od 19. ožujka 2020. godine (objava Odluke od 26. ožujka 2020. godine) odredio novi rok za dostavu ponuda i objavio ispravak poziva na nadmetanje dana 30. ožujka 2020. godine.

 

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 45200000-9 Radovi  na  objektima  ili  dijelovima  objekata  visokogradnje i  niskogradnje;

- 45112700-2 Radovi krajobraznog uređenja;

- 42512300-1 Paket   uređaji   za   grijanje,   prozračivanje   i   klimatizaciju (HVAC);

- 31154000-0 Neprekidno električno napajanje;

- 31121000-0 Generatorski agregati

Evidencijski broj: E-VV: 7-01/2020-IM

Broj objave: 2020/S 0F2-0003120
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 22. 1. 2020.

Broj objave: 2020/S F14-0012991
Datum slanja objave Ispravka - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u Elektronički oglasnik javne nabave: 30. 3. 2020.

Broj objave: 2020/S F14-0015702
Datum slanja objave Ispravka - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u Elektronički oglasnik javne nabave: 21. 4. 2020.

Temeljem odredbe članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa predmetnog postupka javne nabave:

1. Deloitte d.o.o., Zagreb
2. PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb
 

Prilozi:

  4. Izmjena Dokumentacije (21. 4. 2020.)

  Prilog 1.a Troškovnik-UNIST (10. 4. 2020.)

  Prilog 1.b Troškovnik-UNIOS (21. 4. 2020.)

  Prilog 1.c Troškovnik-UNIZGS (21. 4. 2020.)

  Prilog 1.d Troškovnik-UNIZGB (23. 4. 2020.)

  Prilog 1.e Troškovnik-UNIRI (10. 4. 2020.)

  Prilog 1.f Rekapitulacija Troškovnika

  e-ESPD

  Prilog 2. Terminski plan izvođjenja radova HR-ZOO

  2. Izmjena_Prilog 3. Prijedlog ugovora (17. 4. 2020.)

  Prilog 4. Zahtjev za dostavu dokumentacije

  Prilog 5. Obrazac o specifičnom stručnom iskustvu stručnjaka

  I. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi

  II. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi

  Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi (7. 2. 2020.)

  1. Izmjena Dokumentacije o nabavi (30. 03. 2020.)

  2. Izmjena Dokumentacije o nabavi (1. 4. 2020.)

  III. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi (3. 4. 2020.)

  IV. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi (6. 4. 2020.)

  V. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi (7. 4. 2020.)

  VI. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi (10. 4. 2020.)

  3. Izmjena Dokumentacije o nabavi (14. 4. 2020.)

  VII. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi (17. 4. 2020.)

  VIII. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi (21. 4. 2020.)

  IX. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi (22. 4. 2020.)

  X. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi (23. 4. 2020.)

  XI. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi (27. 4. 2020.)

  XII. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi (28. 4. 2020.)

  Obavijest o on-line otvaranju ponuda (29. 4. 2020.)

Napomena:

Nenamjernim propustom od strane Naručitelja, prilikom objave postupka javne nabave "Radovi na uređenju i opremanju svih sjedišta u sklopu projekta HR-ZOO", evidencijski broj: E-VV: 7-01/2020-IM, dana 22. siječnja 2020. godine, na web stranicama su objavljeni troškovnici koji nisu istovjetni troškovnicima objavljenim u EOJN. Nakon zaprimanja upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, pogrešku smo otklonili dana 29. siječnja 2020. u 12:00 sati, objavivši verzije troškovnika na web stranicama koje su istovjetne onima objavljenim na EOJN.

Mole se zainteresirani gospodarski subjekti koji su preuzeli troškovnike putem ove web stranice u periodu od objave nabave na web stranicama Srca (22. siječnja 2020. godine) do dana izmjene (29. siječnja 2020. godina) da preuzmu nove verzije, koje su sada istovjetne s troškovnicima objavljenim u EOJN.