50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Aktivna mrežna oprema i telekomunikacijski (TK) kapaciteti za potrebe projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

Za Grupu I. Nabava elektroničkih komunikacijskih kapaciteta i vodova za potrebe projekta HR-ZOO

- 64214400-3 Najam komunikacijskih zemaljskih vodova

Za Grupu II. Nabava aktivne mrežne i telekomunikacijske opreme za potrebe projekta HR-ZOO

- 32420000-3 Mrežna oprema

Evidencijski broj: E-VV: 7-04/2020-IM

Broj objave: 2020/S 0F2-0036785
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 12. 10. 2020.

Prilozi:

  I. Izmjena Dokumentacije_20201110 (601 KB)

  Prilog 1. Funkcionalna specifikacija  - Grupa I. Nabava elektroničkih komunikacijskih kapaciteta i vodova za potrebe projekta HR-ZOO_20201116 (1.469 KB)

  Prilog 2. Funkcionalna specifikacija  - Grupa II. Nabava aktivne mrežne i telekomunikacijske opreme za potrebe projekta HR-ZOO (1.124 KB)

  Prilog 3. Troškovnik – Grupa I (20 KB)

  Prilog 4. Troškovnik – Grupa II (12 KB)

  Prilog 5. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi – Grupa I (192 KB)

  I. Izmjena Priloga 6. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi – Grupa II_20201110 (200 KB)

  Prilog 7. DTK Znanstveno-ucilisni kampus Borongaj (200 KB)

        Prilog 8. Nacrti računalnih hala podatkovnih centara HR-ZOO (1.170 KB)

  ESPD - Grupa I (331 KB)

  ESPD - Grupa II (331 KB)

  I. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi_20201027 (328 KB)

  II. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi_20201104 (330 KB)

  III. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi_20201110 (345 KB)

  IV. Pojašnjenje dokumentacije o nabavi_20201116 (337 KB)