Otvoreni pristup i otvoreni obrazovni sadržaji

Moji materijali u otvorenom pristupu

Javno dostupni obrazovni materijali u elektroničkom obliku mogu studentima olakšati usvajanje novih znanja i vještina u razdoblju kada im je nedostupno uobičajeno praćenje nastave u učionici ili kada žele proširiti svoje spoznaje. Stoga smo za sve nastavnike u sustavu visokog obrazovanja koji žele svoje obrazovne materijale objaviti u otvorenom pristupu pripremili kratke preporuke (PDF, 448 KB).

Vaš obrazovni materijal ili poveznicu na već objavljeni obrazovni materijal možete nam jednostavno dostaviti putem Obrasca za objavu obrazovnih materijala na webu Srca nakon čega ćemo ga pohraniti na web-stranicu Moji materijali u otvorenom pristupu. Na navedenoj stranici možete pogledati sve do sada prikupljene materijale, a katalog ćemo s primitkom novih materijala neprestano nadopunjavati i nadograđivati.

Open Access logo Otvoreni pristup (eng. Open Access, OA) je slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućava čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje. Slobodan u ovom kontekstu znači trajno slobodan od bilo kakvih ograničenja i postavljanja uvjeta za pristup i korištenje. (Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu)

Pojam otvoreni obOpen Educational Resources logorazovni sadržaji (eng. Open Educational Resources, OER) odnosi se na "poduku, učenje i obrazovne materijale u bilo kojem mediju, digitalnom ili drukčijem, koji se nalaze u javnoj domeni ili su dostupni uz otvorenu licencu koja omogućuje besplatan pristup tim materijalima, njihovo korištenje, adaptaciju i redistribuciju, bez ograničenja ili uz limitirana ograničenja, te da se takvo otvoreno licenciranje utvrđuje unutar postojećih prava s obzirom na intelektualno vlasništvo, koja su već definirana u relevantnim međunarodnim konvencijama te kao takva, poštuje autorstvo svakog rada." (UNESCO, na Forumu o javno dostupnim edukacijskim programima (Forum on Open Courseware) – preuzeto iz prijevoda Pariške deklaracije o otvorenim obrazovnim sadržajima, Novosti Srca, broj 45, Rujan 2012 (PDF, 5,71 MB).

Otvoreni obrazovni sadržaji doprinose unaprjeđenju kvalitete obrazovnog procesa i omogućavaju dostupnost obrazovanja svima pod jednakim uvjetima.

Otvoreni pristup ubrzava dostupnost i protočnost znanja i informacija svima bez ograničenja na globalnoj razini, te omogućava vidljivost, evaluaciju i unaprjeđenje istraživačkih procesa i rezultata.

Otvoreni obrazovni sadržaji i otvoreni pristup doprinose sveopćoj dostupnosti obrazovanja i njegovoj demokratizaciji te omogućavaju slobodan pristup obrazovnim materijalima, njihovo višestruko korištenje, izmjene i dijeljenje. U svijetu je danas sve više primjera otvorenih obrazovnih sadržaja, a sve više ih je i u Hrvatskoj.

Otvoreni obrazovni sadržaji uključuju cijele tečajeve i kolegije, materijale za učenje, module sadržaja, zbirke, časopise i softver za potporu razvoju, uporabu i ponovnu uporabu sadržaja učenja.