Program

UNIZG_logo

PROGRAM 6. SVEUČILIŠNOG DANA E-UČENJA

Četvrtak, 11. prosinca 2014., Rektorat Sveučilišta, Trg maršala Tita 14
 

Program
9:00- Registracija, ispred dvorane Aule
Aula Rektorata
09:30-09:40 Otvaranje
Pozdravna riječ, prof.dr.sc. D. Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
09:40-09:50

Dodjela nagrada za najbolji e-kolegij za ak. godinu 2013./2014. na Sveučilištu u Zagrebu

 • dodjela 2. nagrade za najbolji e-kolegij Atletika - hodanja i trčanja prof.dr.sc. V. Babić i mag. cin. L. Kolić, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • dodjela dodatne nagrade-nagrada za multimedijske sadržaje u e-kolegiju Bruksizam
  prof.dr.sc. I. Alajbeg i doc.dr.sc. D. Illeš, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • dodjela dodatne nagrade-nagrada za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju Pisanje na engleskom jeziku
  V. Vojković Estatiev, predavač, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
09:50-10:10

Predstavljanje kolegija Atletika - hodanja i trčanja
prof.dr.sc. V. Babić i mag.cin. L. Kolić, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2. nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2013./2014.

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png

10:10-10:30

Predstavljanje kolegija Bruksizam
prof.dr.sc. I. Alajbeg i doc.dr.sc. D. Illeš, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dodatna nagrada za multimedijske sadržaje u e-kolegiju Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2013./2014.

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png

10:30-10:50

Predstavljanje kolegija Pisanje na engleskom jeziku
V. Vojković Estatiev, predavač, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

dodatna nagrada za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2013./2014.

zivotopis.png   sazetak.png   prezentacija.png  

10:50-11:10 

CEU: Rješenje za e-probleme
T. Birkić, prof. i Z. Martinović,prof., Centar za e-učenje Srca

prezentacija.png

11:10-11:30 Pauza za kavu
Tematska cjelina: Otvoreno o e-učenju – panel diskusija
11:30-13:00

Tema ovogodišnjeg panela: E-učenje na UniZG – dosadašnja iskustva i pogled u budućnost
Strategijom e-učenja Sveučilišta u Zagrebu iz 2007. e-učenje je postalo sastavni i integralni dio procesa sveučilišnog obrazovanja. Danas, sedam godina poslije, koja su naša promišljanja? Koliko su nam prednosti e-učenja pomogle u unapređenju obrazovnog procesa i njegovoj prilagodbi današnjim studentima i potrebama tržišta? Jesmo li zadovoljni postignutim? Danas primjenjujemo mješoviti oblik e-učenja, a želimo li kolegije i studije u potpunosti on-line? Koliko su on-line studiji važni za prisutnost u međunarodnom prostoru (mobilnost i strani studenti), a koliko su potrebni našem društvu (veća dostupnost studija svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom, podzastupljenim skupinama)?

Panelisti:

 • prof.dr.sc. D. Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
 • prof.dr.sc. T. Krička, dekanica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • prof.dr.sc. V. Previšić, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • prof.dr.sc. D. Knjaz, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • prof.dr.sc. D. Ježek, prodekan za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Moderatorica: prof.dr.sc. I. Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom

13:00-13:50 Pauza za ručak
 
13:50-14:10

Upotreba VPL-a u e-kolegiju
doc.dr.sc. M. Cvitan, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prezentacija.png

14:10-14:30

Korištenje novih alata i metoda e-učenja u nastavi na seminaru iz Građanoskog prava II: stvarno i nasljedno pravo
I. Kanceljak, dipl.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prezentacija.png

14:30-14:50

Primjena e-portfolija za doktorande i asistente RGN-a
prof.dr.sc. S. Borojević Šoštarić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prezentacija.png

14:50-15:10

Korisnost ishoda učenja u podizanju kvalitete znanja i uspjeha studenata u mješovitom e-predmetu
prof.dr.sc. M. Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prezentacija.png

15:10-15:30

Peti svjetski virtualni kongres studenata dentalne medicine: spoj inovativnosti, tehnologije i znanosti
L. Banjšak, predsjednik Udruge studenata dentalne medicine

prezentacija.png

15:30-15:50

EU fondovi i mogućnosti financiranja projekata e-učenja
prof.dr.sc. M. Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

prezentacija.png

15:50-16:30 Diskusija i druženje - neformalno uz kavu

 

Program (PDF, 420 KB)