Natječaj za imenovanje ravnatelja Sveučilišnog računskog centra

16. 12. 2020.

Temeljem odredaba članaka 38. do 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i odredaba članaka 33. do 36. Statuta Sveučilišnog računskog centra (dalje u tekstu: Srce) Upravno vijeće Srca raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Sveučilišnog računskog centra (m/ž)

Uvjeti:

  • kvalifikacija razine 7 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru,
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima informatičkih djelatnosti,
  • najmanje dvije godine radnog iskustva na radnom mjestu koje podrazumijeva vođenje poslova, projekata i timova iz područja djelatnosti Srca unutar sustava znanosti i visokog obrazovanja,
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu priložiti:

  • prijedlog programa razvitka Srca za četverogodišnje razdoblje,
  • životopis,
  • presliku diplome.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilišni računski centar Srce

Josipa Marohnića 5

10000 Zagreb

s obveznom naznakom : „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 1. travnja 2021. godine na vrijeme od četiri godine.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene ili poslane poštom nakon isteka roka, neće se razmatrati.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost  u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.