U sklopu projekta NI4OS-Europe održan je webinar o izradi plana upravljanja podacima

1. 2. 2021.

U sklopu projekta NI4OS-Europe, u kojem Srce sudjeluje kao jedan od partnera, održan je webinar o izradi plana upravljanja podacima (engl. Data Management Plan, DMP) i protokolu za pojedina znanstvena područja (engl. Domain Data Protocol DDP). Naglašeno je kako postoji mnoštvo različitih vrsta DMP-ova te je potrebno odabrati odgovarajući s obzirom na područje znanosti kojim će se istraživanja, odnosno projekt baviti. Među karakteristikama DDP-a ističu se činjenica da ga zajednica bolje prihvaća te njegova usmjerenost na pružanje posebnih rješenja za pojedinu zajednicu. Primjerice DDP za arheologiju sadrži posebne sekcije specifično vezane uz korištenje vokabulara tj. kontroliranih rječnika, dok DDP za društvene znanosti posebnu pažnju posvećuje pravilnom upravljanju osobnim i osjetljivim podacima. Važna karakteristika svakog DMP-a, neovisno o području znanosti, je to da je riječ o “živom” dokumentu koji se treba kontinuirano nadopunjavati tijekom cijelog životnog ciklusa istraživanja, tj. projekta.

Postoji mnogo mrežnih stranica koje nude mogućnost izrade i generiranja DMP-a, no istaknuta su tri mrežna alata: DMP Online, Argos i Data Stewardship Wizard.

Tijekom webinara prikazana je usporedba predloška tradicionalnog DMP-a te novog predloška DMP-a koji je izradilo Europsko vijeće za istraživanje (European Research Councile, ERC) i koji je izrađen sukladno FAIR načelima. Predložak je usmjeren na realizaciju rezultata projekta, strojnu čitljivost te izradu DMP-a s obzirom na područje znanosti u sklopu kojeg se istraživanje provodi.

Popunjavanje DMP-a potiče istraživače na promišljanje o procesu prikupljanja podataka na strukturiran način. Pri tome se ističu stavke koje treba uzeti u obzir prilikom stvaranja DMP-a, poput vrste podataka koji će se prikupljati i analizirati, metodologije koja će se koristiti, procesa dokumentiranja podataka, etičkih pitanja, zaštite privatnosti sudionika istraživanja, sigurne pohrane podataka tijekom istraživanja, plana trajne pohrane skupa podatka, objave podatka i imenovanja osobe odgovorne za upravljanje podacima.

Plan upravljanja podacima posebno je važan jer pokriva sve faze životnog ciklusa istraživačkih podataka koje uključuju stvaranje, prikupljanje, obradu, analizu, pohranu, pristup te ponovno korištenje podataka. To je ujedno i alat koji istraživačima pruža smjernice za izvlačenje najboljeg iz prikupljenih podataka te drugim istraživačima omogućava uvid u tijek i ciljeve istraživanja. Nadalje, DMP čini dio rezultata istraživanja, doprinosi praksama otvorene znanosti te je ključna stavka pri upravljanju istraživačkim podacima u skladu s FAIR načelima.  

Više informacija o projektu NI4OS-Europe može se pronaći na stranicama Srca.

NI4OS-Europe održao webinar o protokolima izrade plana upravljanja podacima


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.