Komponente

VoIP - logicka shema

Lokalna infrastruktura VoIP

Lokalnu infrastrukturu VoIP čine lokalna mrežna infrastruktura i korisnički uređaji na lokaciji sastavnice koje ustanova korisnica nabavlja prema tehničkoj specifikaciji Srca. Administratorskoj domeni ustanove korisnice pripadaju dolje navedene tri komponente sustava:

 • 1A - Korisničke uređaje čine IP telefoni i analogni telefonski adapteri. Ustanova korisnica zadužena je za poslove održavanja koji zahtijevaju fizičku prisutnost na lokaciji (npr. preseljenje na drugu lokaciju, uključivanje novog uređaja u lokalnu mrežu, osnovu detekciju problema, …). Također, ustanova korisnica zadužena je za servisiranje istih u slučaju fizičkih i ostalih kvarova koji onemogućuju ispravan rad uređaja.
  Srce u sklopu usluge konfigurira (npr. postavke za spoj prema centralnoj infrastrukturi, korisničke postavke,…) te održava (npr. nadogradnja firmvera,…) korisničke uređaja. Podržani su modeli korisničkih uređaja Cisco SPA5XX serije te Yealink T2 serije.
   
 • 1B - Lokalna mrežna infrastruktura izgrađena je na upravljivim PoE preklopnicima i može biti realizirana kao zasebna lokalna mreža samo za glasovni promet ili kao dijeljena mreža za podatkovni i glasovni promet. Tehničko osoblje ustanove korisnice zaduženo je za osiguranje prioriteta na mrežnom nivou potrebnog za glasovni promet implementacijom tehnologije QoS (Quality of Serivce).
  Preporučljivo je da svaki preklopnik koji poslužuje korisničke VoIP uređaje bude napajan korištenjem uređaja za neprekidno napajanje (UPS) kako bi prilikom kraćeg pada ili nestanka napona usluga IP telefonije nesmetano funkcionirala. Napajanje ostatka ključne opreme u lokalnoj mreži (usmjerivač, vatrozid) također treba biti realizirano korištenjem uređaja za neprekidno napajanje.
  Za konfiguriranje i održavanje preklopniče opreme zaduženo je osoblje ustanove korisnice dok Srce pomaže prilikom inicijalne konfiguracije te savjetodavnom pomoći u kasnijem produkcijskom okružju.
   
 • 1C - Za pristup centralnoj infrastrukturi VoIP ustanova korisnica treba implementirati uređaj koji ima mogućnost kreiranja L3 VPN IPSec tunela. Navedeni IPSec tunel koristi se za usmjeravanje signalizacije i toka medija u glasovnoj komunikaciji, za potrebe dohvaćanja konfiguracija i administriranja IP telefona i slično. Na osnovu postavki koje definira Srce ustanova korisnica konfigurira uređaj na svojoj strani tunela dok Srce konfigurira svoju stranu tunela.
  Na istom je uređaju potrebno uspostaviti servis DHCP za potrebe spajanja IP telefona na lokalnu mrežu.
  Za konfiguriranje i održavanje VPN uređaja zadužena je ustanova korisnica dok Srce pomaže prilikom inicijalne konfiguracije te savjetodavnom pomoći u kasnijem produkcijskom okružju.

Resurs za pristup centralnoj infrastrukturi VoIP

Resurs za pristup centralnoj infrastrukturi VoIP čini mreža CARNet tj. uređaj na lokaciji ustanove korisnice i optička veza koji omogućuju spoj u CARNet mrežu. Administratorskoj domeni CARNet mreže pripadaju dolje navedene dvije komponente sustava:

 • 1D - Pristup u CARNet mrežu omogućava njihov L3 uređaj i on na ustanovi korisnici već postoji. Ako je propusnost veze zadovoljavajuća i nema nekih drugih problema sa Internetskom vezom nisu potrebni nikakvi zahvati na samom uređaju ili vezi a za potrebe usluge IP telefonije.
   
 • 2A - Problemi sa navedenim uređajem, Internetskom vezom i dostupnošću CARNet mreže imaju utjecaja i na uslugu VoIP (smanjenje kvalitete glasovne komunikacije ili nedostupnost usluge u cjelini). Za rješenje navedenih problema kao i za podizanje kvalitete, dostupnosti i pouzdanosti pristupa Internetu tehničko osoblje ustanove korisnice treba se obratiti direktno CARNetu.

Centralni sustav za udomljavanje IP telefonskih centrala

Centralnu infrastrukturu VoIP čine centralizirani i virtualizirani sustavi IP PBX poslužitelja na lokacijama Srca. Administratorskoj domeni Srca pripadaju dolje navedene dvije komponente sustava:​

 • 3A - Logički identičan uređaj kao i onaj na lokaciji ustanove korisnice (1C). Konfiguriranje i održavanje navedenog uređaja u potpunosti je u nadležnosti Srca.
   
 • 3B - IP PBX poslužitelji koji omogućuju osnovne i napredne PBX funkcionalnosti za svakog od korisnika tj. za svaku definiranu ekstenziju. Osim navedenog, zadatak ovih poslužitelja je i povezivanje na javnu govornu uslugu posredstvom davatelja pristupa javnoj govornoj usluzi te upravljanje IP telefonima na lokaciji ustanove korisnice. Centralizirana infrastruktura VoIP bazirana jer na protokolu SIP te ga stoga sve komponente infrastrukture VoIP (lokalne i centralne) moraju podržavati. Infrastruktura se sastoji od centralnog VoIP poslužitelja zaduženog za usmjeravanje prometa između pojedinačnih IP PBX poslužitelja od kojih je svaki dediciran za jednu ustanovu. Centralne infrastrukture VoIP izgrađene su na redundantnim virtualizacijskim i mrežnim infrastrukturama kao i redundantnim sustavima napajanja u podatkovnim centrima Srca.
  Dodatno, ako se u svrhu uštede prilikom pozivanja mobilnih destinacija ustanova korisnica odluči za nabavu GSM poveznika (2N VoiceBlue Next ili R&S Topex VoiBridge Lite) navedeni se uređaj također smješta na lokacije Srce i pripada centralnoj komponenti infrastrukture VoIP.
  Za konfiguriranje i održavanje centralne infrastrukture VoIP u potpunosti je zaduženo Srce.

Resurs za pristup javnoj govornoj usluzi

Resursi za pristup javnoj govornoj usluzi realizirani su na osnovu TK ugovora kojeg ustanova korisnica potpisuje se davateljem pristupa javnoj govornoj usluzi. Ovim je ugovorom definiran SIP trunk i broj istovremenih govornih kanala. Administratorskoj domeni TSP-a pripadaju dolje navedene dvije komponente sustava:​

 • 3C - Usmjerivač davatelja pristupa javnoj govornoj usluzi smješten je na lokaciji Srca. Konfiguriranje i održavanje navedene opreme u nadležnosti je davatelja usluge sa kojim je potpisan TK ugovor.
   
 • 4A - Pristup javnoj govornoj usluzi realiziran je posredstvom infrastrukture VoIP davatelja pristupa javnoj govornoj usluzi te je navedena infrastruktura u nadležnosti davatelja usluge.

Definicije:

Virtualna IP telefonska centrala - virtualni poslužitelj smješten na virtualizacijskoj infrastrukturi Srca koji omogućuje osnovne i napredne funkcionalnosti telefonije.

Internetska telefonija (VoIP) - grupa tehnologija za prijenos glasovne komunikacije korištenjem mreža baziranih na protokolu IP (Internet protocol).

Javna govorna usluga - omogućuje javno dostupne usluge prijenosa govora putem javne telekomunikacijske mreže koje omogućuju obostranu govornu komunikaciju korisnika usluga.