ISRHKO

Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.

Hrvatski kvalifikacijski okvir je okvir u kojem svaka kvalifikacija stečena u Hrvatskoj ima svoje mjesto. U središtu su HKO-a ishodi učenja - dakle, kompetencije koje je osoba stekla učenjem i dokazala nakon postupka učenja, pri čemu sam postupak učenja nije ključan budući da je ishod učenja provjeren. Svakoj kvalifikaciji stečenoj u Republici Hrvatskoj mjesto je određeno prema razini koju imaju skupovi ishoda učenja koji pripadaju toj kvalifikaciji. Smještanje kvalifikacija na određenu razinu omogućuje da se kvalifikacije mogu uspoređivati i povezivati (www.kvalifikacije.hr).

Temeljni akt koji se odnosi na HKO je Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, br. 22/2013), koji je donesen u veljači 2013. godine. Na temelju članka 12., stavka 3. i članka 14. stavka 6. tog Zakona, donesen je i Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, br. 62/2014), temeljni akt kojim se propisuje Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, osnovnog predmeta informatizacije koju ovaj dokument opisuje.

Registar HKO-a se sastoji od tri podregistra: podregistra standarda zanimanja, podregistra standarda kvalifikacija i podregistra skupova ishoda učenja. Također treba sustavno voditi i podatke o potrebnim kompetencijama za zanimanja, programima za stjecanje kvalifikacija, programima za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja, programima za vrednovanje skupova ishoda učenja te druge relevantne podatke.

Informacijski sustav za vođenje Registra HKO-a je propisan u Zakonu o HKO-u, članak 11. stavak 2., članak 13. stavak 3., i njegova je osnovna zadaća osigurati pohranjivanje i upravljanje podacima iz podregistara, statističke obrade i analizu podataka te međusobno povezivanje sadržaja pojedinih podregistara.

Srce je zaduženo za izradu i održavanje Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO). Tijekom 2015. godine ostvarena je osnovna funkcionalnost sustava: uspostavljen je Registar te su implementirani programski moduli za administratore u ministarstvima, predlagatelje zahtjeva za upise u Registar te članove sektorskih vijeća.

Ovim su stvoreni tehnički preduvjeti za provođenje predlaganja, postupka vrednovanja zahtjeva za upise te upisa u Registar, i to za standarde zanimanja, skupove kompetencija, standarde kvalifikacija i skupove ishoda učenja. U 2016. godini sustav je proširen dodatnim vrstama zahtjeva za upise, podacima na engleskom jeziku, modulima za integraciju s europskim portalima Ploteus i ESCO te drugim informacijskim sustavima putem REST programskog sučelja. Izrađen je i preglednik Registra namijenjen svim dionicima sustava ali i javnosti.

Od studenoga 2016. je sustav u punoj produkciji, a u narednom periodu Srce nastavlja s održavanjem, pružanjem tehničke podrške funkcioniranju sustava te stalnim proširenjima i prilagodbama.