Upravljanje i unutarnji ustroj Srca

U upravljanju Sveučilišnim računskim centrom sudjeluju:

 • Upravno vijeće
 • Ravnatelj
 • Kolegij
 • Stručno vijeće

Upravno vijeće

Upravno vijeće Srca je tijelo koje se, prema Statutu Srca sastoji od pet članova. Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu, a jedan član koji je predstavnik radnika imenuje se i opoziva pod uvjetima i na način kako je to uređeno propisima kojima se reguliraju radni odnosi i/ili kolektivnim ugovorima koje je Srce obvezno primjenjivati. Senat Sveučilišta u Zagrebu imenuje tri člana Upravnog vijeća na prijedlog rektora Sveučilišta i jednog člana s popisa kojeg predlaže ministar nadležan za znanost i visoko obrazovanje. Mandat članova Upravnog vijeća je dvije godine.

Senat Sveučilišta na svojoj 5. sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 15. studenoga 2016. godine imenovao je Upravno vijeće Srca na razdoblje od dvije godine u sastavu (abecednim redom):

 • red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora
 • Marko Lepoglavec, student Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora
 • Sandra Razbornik, voditeljica Ureda za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Srca - predstavnica radnika Srca temeljem provedenih izbora
 • prof. dr. sc. Neven Vrček, dekan Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora
 • Ružica Vučić, voditeljica Službe za poslovanje visokih učilišta u Upravi za visoko obrazovanje MZO, na prijedlog ministrice znanosti i obrazovanja, (članica Upravnog vijeća Srca od 13. rujna 2017. godine temeljem Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra, koju je na svojoj 14. redovitoj sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 13. rujna 2017. donio Senat Sveučilišta u Zagrebu)

Upravno vijeće je za predsjednika jednoglasno izabralo prof. dr. sc. Nevena Vrčeka.

Ravnatelj Srca

Čelnik i voditelj rada te poslovanja Srca je ravnatelj, koji je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga. Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Srca na četiri godine temeljem javnog natječaja. Ista osoba može biti imenovana ravnateljem više puta.

Ravnatelj:
dr. sc. Zoran Bekić

Zamjenik ravnatelja:
Ivan Marić

Kolegij

Kolegij čine:

Stručno vijeće

Stručno vijeće, uz članove Kolegija, čine:

 • Mijo Đerek, predstojnik Sektora za posredničke sustave i podatkovne usluge
 • dr. sc. Kruno Golubić, predstojnik Sektora za podršku korisnicima
 • Emir Imamagić, predstojnik Sektora za računalne sustave
 • Mario Klobučar, predstojnik Sektora za mrežne i komunikacijske sustave
 • Denis Kranjčec, predstojnik Sektora za informacijske sustave
 • Sabina Rako, predstojnica Sektora za obrazovne usluge

Unutarnje ustrojstvene jedinice Srca

Unutarnje ustrojstvo Srca određeno je Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srca.

Ustrojstvene jedinice su:

 • Ravnateljstvo Srca
 • Sektor za središnju infrastrukturu i sustave
 • Sektor za mrežne i komunikacijske sustave
 • Sektor za računalne sustave
 • Sektor za posredničke sustave i podatkovne usluge
 • Sektor za informacijske sustave
 • Sektor za obrazovne usluge
 • Sektor za podršku korisnicima
 • Sektor za poslovanje