Projekti

eu logoSuradnju Srca čine sudjelovanja i aktivni doprinosi u međunarodnim projektima, članstva i sudjelovanja u radu niza međunarodnih udruga i ustanova, organizacija i te formalni i neformalni kontakti s međunarodnim ustanovama i stručnjacima.

Članstvom i sudjelovanjem u radu međunarodnih udruga i projekata Srce osim razmjene znanja i iskustava ostvaruje i integraciju Hrvatske u europski istraživački prostor (engl. European Reasearch Area, ERA) i prostor visokog obrazovanja (engl. European Higher Education Area, EHEA) kao i mogućnost sudjelovanja u kreiranju budućih trendova.

Danas Srce aktivno sudjeluje u sljedećim međunarodnim (EU) i nacionalnim projektima

Cilj projekta: ​Projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) ima za cilj izgradnju računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture s namjerom da se znanstvenoj i akademskoj zajednici u potpunosti dugoročno osiguraju napredni računalni i spremišni resursi te mrežna povezanost nužni za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav RH.

Početak projekta: 1. srpnja 2017. godine.

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) zajednička je nacionalna e-infrastruktura za znanost i obrazovanje koja svakom znanstveniku, istraživaču ili nastavniku nudi fleksibilno okruženje za suradnju, mogućnost prijenosa, pohranu i obradu velikih količina podataka uz specijaliziranu podršku prilikom uporabe naprednih informacijskih tehnologija.


OPKK 2014.-2020.
naziv programa
7
projektnih partnera
70 mjeseci
trajanje projekta

 

Cilj projekta: Digitalna transformacija jedan je od ključnih prioriteta Europske unije kako bi se olakšao brz oporavak i povećala otpornost gospodarstva, i to u okviru Mehanizma za oporavak i otposnost. Hrvatski Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) u komponenti 3 „Obrazovanje, znanost i istraživanje“ navodi kako kvaliteta visokog obrazovanja uvelike ovisi o raspoloživosti kvalitetnih nastavnih resursa i njihovoj dostupnosti.
Projekt e-Sveučilišta koji provodi CARNET ima za cilj digitalnu transformaciju visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj poboljšanjem digitalne nastavne infrastrukture, uvođenjem digitalnih nastavnih alata te osnaživanjem digitalnih kompetencija nastavnika za poučavanje u digitalnom okruženju.

Početak projekta: 1. srpnja 2022. godine.

Srcu je povjerena zadaća izgradnje novog Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) i Informacijskog sustava za praćenje programskih ugovora (ISpPU) te prilagodba postojeće informacijske infrastrukture visokog obrazovanja. Također, stručnjaci Srca će sudjelovati u izradi kurikuluma modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju, izradi metodologije i evaluaciji izrađenih obrazovnih sadržaja modula te aktivnosti istraživanja.


NPOO 2021.-2026.
naziv programa
4
projektna partnera
42 mjeseca
trajanje projekta

 

Cilj projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP) je stvaranje koherentnog i cjelovitog sustava za određivanje prioriteta za politike istraživanja, razvoja i inovacija u hrvatskom znanstvenom prostoru:

 1. uspostavom zakonskog okvira
 2. kreiranjem Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti CroRIS
 3. provedbom aktivnosti znanstvenog i tehnologijskog mapiranja i predviđanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) provodi ovaj strateški projekt u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce).

Početak projekta: 1. prosinca 2017. godine.

Srce je zaduženo za izvedbu drugog elementa projekta ZTP-a, izradu CroRIS-a, kojim će akademska i istraživačka zajednica RH dobiti jedinstven, integriran i interoperabilan sustav svih relevantnih informacija o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti.


OPKK 2014.-2020.
naziv programa
2
projektna partnera
68 mjeseci
trajanje projekta

 

Cilj projekta: Projekt National Competence Centres in the Framework of EuroHPC Phase 2 (EuroCC 2) nastavak je projekta EuroCC, kojim je uspostavljena mreža nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi u 33 države članice Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) s ciljem pružanja kataloga usluga prilagođenog odgovarajućim nacionalnim potrebama industrije, akademske i znanstvene zajednice te javne uprave. Cilj projekta EuroCC 2 je nastavak promicanja korištenja HPC-a na nacionalnoj razini, identifikacija potreba relevantnih korisnika i nadogradnja ponude centara kompetencija za HPC. Naglasak je na omogućavanju pristupa HPC resursima malim i srednjim tvrtkama kako bi povećali svoje inovacijske sposobnosti kroz alate, usluge i programe obrazovanja prilagođene njihovim specifičnim zahtjevima.

Početak projekta: 1. siječnja 2023. godine.

Srce u ulozi partnera na projektu predvodi konzorcij hrvatskih institucija koje sudjeluju u ulozi povezanih trećih strana Srca, a to su: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB), Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (FERIT), Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH) i Institut Ruđer Bošković (IRB).


Digitalna Europa (DEP)
naziv programa
34
projektna partnera
36 mjeseci
trajanje projekta

 

Cilj projekta: European Digital Innovation HUB CROatian Industry and Society BOosting (EDIH CROBOHUB++) je projekt uspostave digitalnog inovacijskog središta u Hrvatskoj, koji će nuditi usluge iz triju ključnih područja: umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost i računarstvo visokih performansi, a predstavljat će središnje mjesto za pružanje potpore malim i srednjim poduzećima koja žele iskoristiti mogućnosti digitalne i zelene transformacije za razvoj svojeg poslovanja. Srce je član konzorcija pod vodstvom Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, uz Inovacijski centar „Nikola Tesla“, Hrvatsku gospodarsku komoru, HAMAG BICRO, Algebru i InfoDom.

Početak projekta: 1. siječnja 2023. godine.

Srce će pružati podršku u području računarstva visokih performansi, uključujući pristup znanju i tehnologijama Hrvatskog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi (HR HPC CC).


Digitalna Europa (DEP)
naziv programa
7
projektnih partnera
36 mjeseci
trajanje projekta

 

eosc future logoCilj projekta EOSC Future daljnji je razvoj EOSC-ova portala kroz integraciju, konsolidaciju i povezivanje e-infrastruktura, istraživačke zajednice i inicijativa u otvoreni oblak. Inovacijski potencijal budućeg EOSC-a leži u omogućavanju interdisciplinarnosti i međusektorske suradnje, stoga projekt dohvaća širok spektar dionika iz različitih domena, iz različitih znanstvenih disciplina, donositelje politika i regulativa, pružatelje infrastruktura i povezanih usluga.

Početak projekta: 1. travnja 2021. godine.

Srce u projektu sudjeluje kao povezana treća strana organizacije EGI vodeći brigu o EOSC-ovim središnjim servisima korištenjem sustava ARGO za mrežni nadzor EOSC-ovih servisa, slanje obavijesti u slučaju incidenata te izvještavanje o dostupnosti i pouzdanosti rada servisa.


Obzor 2020 (H2020)
naziv programa
34
projektna partnera
36 mjeseci
trajanje projekta

 

egi-ace logoCilj projekta: Projekt EGI Advanced Computing for European Open Science Cloud (EGI-ACE) ima za cilj osnažiti istraživače iz 20 različitih znanstvenih disciplina za prekograničnu suradnju u podatkovno intenzivnim istraživanjima putem besplatnih usluga na EOSC-ovoj računskoj platformi. Platforma izgrađena na EGI infrastrukturi, najvećoj distribuiranoj računalnoj infrastrukturi za istraživanje, udružuje napredne računalne i spremišne resurse u oblaku, PaaS usluge i podatkovni prostor s analitičkim alatima te omogućava federalni pristup uslugama. Platforma je dizajnirana za isporuku 82 milijuna procesorskih (CPU) sati i 45 petabajta podatkovnog prometa mjesečno.

Početak projekta: 1. siječnja 2021. godine.

Projektna aktivnost u kojoj sudjeluje Srce i partnerske ustanove GRNET i CNRS je izgradnja, unapređenje i održavanje sustava ARGO za mrežni nadzor servisa, slanje obavijesti u slučaju incidenata te izvještavanje o dostupnosti i pouzdanosti rada servisa.


Obzor 2020 (H2020)
naziv programa
33
projektna partnera
30 mjeseci
trajanje projekta

 

ni4os logoCilj projekta National Initiatives for Open Science in Europe (NI4OS-Europe) jest podržati koordinaciju, konvergenciju i federaciju nacionalnih i(li) tematskih inicijativa za otvorene istraživačke podatke i usluge inicijative EOSC (engl. European Open Science Cloud) razvojem odgovarajućih zajedničkih alata i mehanizama. S jedne strane, cilj je podržati postupno usklađivanje politika i praksi nacionalnih i/ili tematskih inicijativa relevantnih za EOSC sa standardima EOSC-a, a s druge strane omogućiti otvoreni pristup nekomercijalnim uslugama putem portala EOSC-a.

Početak projekta: 1. rujna 2019. godine.

Tijekom projekta Srce aktivno pruža podršku istraživačkoj zajednici u prihvaćanju i korištenju usluga EOSC-a, u primjeni FAIR principa i integraciji nacionalnih repozitorija. Srce je ovim projektom prikupilo znanja i doprinijelo u okupljanju brojnih dionika sustava znanosti i visokog obrazovanja u području otvorene znanosti u nacionalnu inicijativu za oblak otvorene znanosti (HR-OOZ).


Obzor 2020 (H2020)
naziv programa
22
projektna partnera
42 mjeseca
trajanje projekta

 

Cilj projekta Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access (CRAFT-OA) jest pružiti snažnu tehnološku i organizacijsku podršku dijamantnom pristupu putem sljedećih četiriju grupa aktivnosti:

 1. tehnološko unaprjeđenje platformi i alata za objavu OA časopisa
 2. izgradnja održive zajednice koja bi radila na unaprjeđenju cjelokupne OA infrastrukture
 3. povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti dijamantnih časopisa
 4. integracija usluga i alata s EOSC-om i drugim značajnim agregatorima podataka.

Početak projekta: 1. siječnja 2023. godine.

Srce dugogodišnjim iskustvom stečenim razvojem i održavanjem Hrčka projektu doprinosi prikupljanjem potreba uredništva časopisa, promoviranjem i podrškom za dobre uređivačke prakse poput podrške za objavu u JATS formatu XML, radom na unaprjeđenju platforme OJS (Open Journal System) te dodatnim obrazovnim aktivnostima i tečajevima o korištenju OJS-a za uredništva.


Obzor Europa (HE)
naziv programa
23
projektna partnera
36 mjeseci
trajanje projekta

 

geant logoCilj projekta: Cilj međunarodnog projekta GÉANT5 (GN5-1) jest daljnji razvoj napredne mrežne e-infrastrukture i korisničkih usluga za potrebe istraživača i njihovih projekata na području Europe unutar ERA-e. GÉANT5 je nastavak prethodnih GÉANT-ovih infrastrukturnih projekata koji pruža podršku europskim obrazovnim i istraživačkim zajednicama već više od 20 godina, a odvija se u sklopu europskog okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa.

Početak projekta: GN5-1 jedan je od prvih u nizu projekata predviđenih u okviru sedmogodišnjeg strateškog okvira GN5, a započeo je 1. siječnja 2023. godine.

U sklopu projekta GÉANT5 Srce sudjeluje kao treća ugovorna strana i višegodišnji partner CARNET-a u razvoju i održavanju usluga eduroam i eduGAIN.


Obzor Europa (HE)
naziv programa
39
projektnih partnera
24 mjeseci
trajanje projekta

 

Cilj projekta: Projekt Croatian Quantum Communication Infrastructure (CroQCI) ima za cilj razvoj napredne nacionalne kvantne komunikacijske mreže koja će nastati implementacijom eksperimentalnih kvantnih komunikacijskih sustava i mreža, dopunjenih i integriranih nizom klasičnih sigurnih komunikacijskih tehnologija. To obuhvaća izgradnju i testiranje uređaja i sustava koji kombiniraju najbolja kvantna, postkvantna klasična i kvantno poboljšana rješenja.

Konzorcij CroQCI okuplja vodeće hrvatske institucije i tvrtke iz područja kvantnih sustava, kvantnih i klasičnih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a to su: Institut Ruđer Bošković, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Institut za fiziku, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. i Pomorski Centar za Elektroniku d.o.o. Split i Sveučilišni računski centar (Srce) − pod vodstvom Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNET)

Početak projekta: 1. siječnja 2023. godine.

Važan dio projekta čine obrazovne aktivnosti, a Srcu je povjerena provedba radnog paketa u kojem će se nizom obrazovnih aktivnosti i treninga poticati optimalno korištenje znanja i vještina povezanih s kibernetičkom sigurnošću i primjenom kvantne tehnologije, kao i podizanje svijesti o potrebi za bolje zaštićenom komunikacijom i kibernetičkoj sigurnosti u nadolazećoj kvantnoj eri.


Digitalna Europa (DEP)
naziv programa
9
projektnih partnera
30 mjeseci
trajanje projekta

 

unic logoCilj projekta: Savezu deset europskih sveučilišta, među kojima je i Sveučilište u Zagrebu, dodijeljena je inicijalna potpora za razvoj Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova – the European University of Post-Industrial Cities (UNIC). Stvaranje novog europskog sveučilišta u okviru Europskog prostora obrazovanja bitno će povećati mobilnost i uključenost studenata te pridonijeti stvaranju oglednog modela uključivog obrazovanja usmjerenog na rješavanje problema postindustrijskih gradova i sve raznolikijeg europskog društva.

Početak projekta: 1. listopada 2020. godine.

Srce u projektu sudjeluje u izradi zajedničkog informacijskog sustava, virtualnog kampusa, koji će podržavati nesmetanu mobilnost studenata i profesora unutar saveza UNIC. U projektu sudjeluje u ulozi povezane treće ugovorne strane (engl. linked third party) kao jedna od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.


Obzor 2020 (H2020)
naziv programa
10
projektnih partnera
36 mjeseci
trajanje projekta

 

Cilj komplementarnog projekta The European University of Post-Industrial Cities; Towards a collaborative approach and structure towards engaged research (UNIC4ER) jest ojačati istraživačko-inovacijsku komponentu projekta UNIC. Projekt UNIC4ER predviđa niz aktivnosti usmjerenih k postizanju suradničkog okruženja i strukturi za angažirano istraživanje u postindustrijskoj tranziciji gradova.

Početak projekta: 1. rujna 2021. godine.

Srce u projektu sudjeluje u daljnjem razvoju UNIC-ova virtualnog kampusa na načelima otvorene znanosti, u sklopu kojeg će biti uspostavljena platforma za potrebe kolaborativnih istraživanja.


Obzor 2020 (H2020)
naziv programa
10
projektnih partnera
36 mjeseci
trajanje projekta

 

edssi2 logoCilj projekta European Digital Student Service Infrastructure – Level 2 (EDSSI 2) jest uspostava virtualne studentske iskaznice i razvoj arhitekture koja će omogućiti njeno korištenje uz uporabu europskog studentskog identifikatora (ESI) kako bi se olakšala, pojednostavila i povećala kvaliteta mobilnosti studenata. Projekt EDSSI 2 proširit će platformu osnovnih digitalnih usluga za mobilnost studenata, uspostavljenu u sklopu projekta EDSSI (European Digital Student Service Infrastructure), koja omogućava sigurnu i nesmetanu razmjenu podataka među visokim učilištima diljem Europe.

Početak projekta: 1. rujna 2021. godine.

Srce u ulozi partnera na projektu sudjeluje u razvoju arhitekture, testiranju i uvođenju novih značajki platforme osnovnih digitalnih usluga za mobilnost studenata.


Instrument za povezivanje Europe (CEF)
naziv programa
14
projektnih partnera
24 mjeseci
trajanje projekta

 

Cilj projekta Time to Become Digital in Law (DIGinLaw) jest unaprijediti upotrebu digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju u području prava. Projektni partneri su visokoobrazovne institucije svjesne koliko snažno digitalizacija utječe na znanost, prijenos znanja i društvo općenito te dijele viziju razvoja pravnog obrazovanja temeljenu na digitalnoj tehnologiji, koja omogućava razvoj naprednih standarda digitalnih kompetencija i doprinosi europskom tržištu rada stvaranjem pravnih stručnjaka s visokorazvijenim digitalnim vještinama i kompetencijama.

Početak projekta: 1. travnja 2021. godine.

Srce u ulozi partnera ovom projektu doprinosi svojom ekspertizom u području e-učenja i implementacije digitalnih tehnologija u obrazovni proces, a provodi i obrazovne aktivnosti za nastavnike i studente za rad u digitalnom okruženju te pruža podršku nastavnicima s partnerskih ustanova u pripremi MOOC-ova (Massive Open Online Courses).


Erasmus+
naziv programa
4
projektna partnera
30 mjeseci
trajanje projekta

 

decris logoCilj projekta: Projekt Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS) ima za cilj stvoriti okvir za pravilno usvajanje otvorenih obrazovnih sadržaja (Open Educational Resources) općenito, a posebno u kriznim situacijama. Projekt ima nekoliko specifičnih istraživačkih ciljeva čija se realizacija temelji na primjeni inovativnih digitalnih tehnologija, usavršavanju digitalnih kompetencija, razvoju inovativnih kurikuluma i obrazovnih metoda te ostvarivanju međunarodne suradnje.

Početak projekta: 1. ožujka 2021. godine.

Višegodišnjim iskustvom u području e-učenja i primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju te iskustvima stečenim u pandemiji Srce sudjeluje kao partner i daje doprinos u svim projektnim aktivnostima.


Erasmus+
naziv programa
5
projektnih partnera
28 mjeseci
trajanje projekta

 

Cilj projekta Open Digital Competences Training for School Educators (OpenDigCompEdu) je unaprijediti digitalne kompetencije nastavnika u školama u Španjolskoj, Rumunjskoj, Hrvatskoj, Grčkoj i Norveškoj kako bi znali primijeniti online i mješovite pristupe nastavi korištenjem otvorenih online tehnologija i principa otvorenog obrazovanja. U okviru projekta postavljena su četiri glavna zadataka:

 1. unaprijediti primjenu otvorenog obrazovanja, otvorenih obrazovnih sadržaja i praksi te otvorenih digitalnih alata za provođenje nastave temeljene na kompetencijama
 2. osigurati održivost u obrazovanju kroz okvir za otvorene i digitalne kompetencije za nastavnike
 3. unaprijediti postignuća i prepoznavanje digitalnih kompetencija nastavnika pomoću sustava eportfolio (OpenDigCompEdu e-portfolio) i MOOC-ova (OpenDigCompEdu MOOC courses)
 4. uvođenje mikrovjerodajnica i otvorenih znački u okviru otvorenih digitalnih kompetencija u školstvu u partnerskim zemljama.

Početak projekta: 1. studenog 2021. godine.

Srce je partner na projektu i sudjeluje u svim projektnim aktivnostima, posebice na unaprjeđenju postignuća i prepoznavanju digitalnih kompetencija nastavnika pomoću sustava e-portfolio, i to zahvaljujući poznavanju Europskog okvira digitalnih kompetencija i stečenom iskustvu.


Erasmus+
naziv programa
7
projektnih partnera
36 mjeseci
trajanje projekta

 

ideal-ist lgooCilj projekta: Ideal-ist je međunarodna mreža nacionalnih kontaktnih osoba za informacijske i komunikacijske tehnologije s ciljem pružanja kvalitetne savjetodavne i administrativne podrške potencijalnim prijaviteljima projekata u programu Obzoru Europa.
Projekt Ideal-ist okuplja više od 30 nacionalnih kontakt-osoba (National Contact Point – NCP) odgovornih za područje digitalizacije omogućavajući im pristup bogatoj bazi znanja, alatima, razmjenu iskustva te interakciju među prijaviteljima projekta, NCP-ova, Europske komisije i strateških partnerstava koja će po jednoj strani unaprijediti njihovu stručnost i sudjelovanje, a po drugoj strani pridonijeti kvaliteti projektnih prijedloga.

Početak projekta: 1. ožujka 2022. godine.

U projektu sudjeluje zaposlenik Srca, nacionalna osoba za kontakt za područje Digitalizacija u klasteru „Digitalizacija, industrija i svemir“ programa Obzor Europa.


Obzor Europa (HE)
naziv programa
31
projektni partner
36 mjeseci
trajanje projekta

 

Cilj projekta EOSC Beyond je unaprijediti otvorenu znanost i inovacije u istraživanju pružanjem novih središnjih usluga EOSC-a, tzv. EOSC Core usluga. Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC) uspostavljena je federacija usluga, alata, podataka i drugih istraživačkih objekata, jednom riječju „resursa“ stotina pružatelja usluga na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini. EOSC Core usluge nastaju integracijom i spajanjem višestrukih EOSC resursa, što omogućuje otkrivanje, pristup i ponovnu upotrebu sve većeg broja resursa u europskim znanstvenim zajednicama, organizacijama i zemljama, a kako bi se ubrzalo vrijeme do otkrića i potaknula europska izvrsnost u znanosti.

Početak projekta: 1. travnja 2024. godine.

Srce će u svojstvu partnera sudjelovati na proširenju postojećih i uvođenju novih mogućnosti u sklopu EOSC Core usluga, a temeljem iskustva na izgradnji sustava ARGO za mrežni nadzor EOSC-ovih servisa.


Obzor Europa (HE)
naziv programa
25
projektnih partnera
36 mjeseci
trajanje projekta

 

Cilj projekta: Europsko sveučilište gradova u postindustrijskoj tranziciji (UNIC) uspostavljena je europska alijansa deset sveučilišta smještenih diljem Europe. Cilj projekta The European University of Cities in Post-Industrial Transition (UNIC) je daljnje poticanje razvoja znanja i zajedničkog stvaranja kroz suradnju, inovaciju i uključivanje za društveni utjecaj i poboljšanje. UNIC će u narednom projektnom razdoblju organizirati aktivnosti u području obrazovanja i istraživanja što će uključivati gradske laboratorije (CityLabs), mikrovjerodajnice, ponude mobilnosti, doktorske studije i druge istraživačke programe te sveučilišne politike.

Početak projekta: 1. listopada 2023. godine.

Sveučilište Erasmus u Rotterdamu koordinator je projekta, a Srce je povezana strana Sveučilišta u Zagrebu, jednog od deset projektnih partnera te radi na izgradnji UNIC hibridnog kampusa.


Erasmus+
naziv programa
10
projektnih partnera
48 mjeseci
trajanje projekta

 

45
godina međunarodne suradnje
100
projekata u kojima je Srce sudjelovalo
15
aktivnih projekata