Usluga zaštite i čuvanja objekata i imovine Srca

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 79713000-5 Čuvarske službe

Evidencijski broj: E-MV: 11-04/2023

Broj objave: 2023/S F21-0043790

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 18. 10. 2023.

Prilozi:

Dokumentacija (PDF, 531 KB) 18. 10. 2023.

Prilog 1. Tehnička specifikacija (PDF, 188 KB) 18. 10. 2023.

​ Prilog 2. Troškovnik (XLS, 12 KB) 18. 10. 2023.

​​ Prilog 3. Prijedlog ugovora (PDF, 229 KB) 18. 10. 2023.

Prilog 4. Izjava o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora (PDF, 123 KB) 18. 10. 2023.

Prilog 5. Izjava o isplati godišnje nagrade za božićne blagdane (božicnice) (PDF, 126 KB) 18. 10. 2023.

​​ ESPD (PDF, 331 KB) 18. 10. 2023.