Aplikacija za samoprocjenu e-predmeta povezana sa sustavom Merlin

15. 1. 2024.

Odgovarajući na potrebe nastavnika, u želji za što kvalitetnijom primjenom tehnologija i alata e-učenja u nastavi, Srce je povezalo sustav za e-učenje Merlin i aplikaciju za samoprocjenu e-predmeta kako bi nastavnicima olakšali pristup i korištenje same aplikacije.

Cilj aplikacije je omogućiti nastavnicima kritički osvrt na svoje e-predmete prema definiranoj matrici kriterija kvalitete, a kako je svaki kriterij detaljno objašnjen nastavnici prilikom procjene dobivaju i informacije o dobroj praksi prilikom pripreme, izrade i provedbe e-predmeta.

Nastavnici aplikaciji mogu pristupiti izravno putem web stranice ili kroz blok „Administracija“ u nekom od svojih e-kolegija na sustavu za e-učenje Merlin. Aplikacija omogućava izradu samoprocjene pojedinog e-predmeta, usporedbu više e-predmeta ili usporedbu samoprocjene, koju je izradio nastavnik, s procjenom koju je izradio Centar za e-učenje Srca.

Osim samoprocjene, nastavnici također mogu zatražiti i procjenu e-predmeta od strane Centra za e-učenje, te na taj način dobiti uvid u to koje segmente svojih e-predmeta mogu unaprijediti. Dobivenu procjenu nastavnici također mogu grafički usporediti sa svojom procjenom kao i usporediti svoje izrađene procjene međusobno. Procjena Centra za e-učenje dostupna je samo za e-predmete u sustavu za e-učenje Merlin.

Želja nam je motivirati nastavnike da razvojem svojih digitalnih kompetencija vezanih uz e-učenje unapređuju svoje e-predmete, a ova aplikacija može nastavnicima pomoći da ih kritički sagledaju te prepoznaju moguća područja za unaprjeđenje. Kriteriji kvalitete nastavnicima također mogu poslužiti i kao pomoć prilikom planiranja i razvoja potpuno novih e-predmeta.