Digitalno obrazovanje

Sustav za webinare

Što je webinar?

Webinar (eng. webinar - web based seminar) je prezentacija, predavanje, radionica ili seminar koji se prenosi internetom u realnom vremenu, a uključuje video, audio i tekstnu  komunikaciju među sudionicima. Glavna značajka webinara je njihova interaktivnost, odnosno mogućnost davanja, primanja i komentiranja informacije, što omogućava interakciju između predavača i sudionika, koji se nalaze na više različitih fizičkih lokacija.

Softveri za provjeru autentičnosti radova

Od akademske godine 2023./2024. sva javna visoka učilišta mogu koristiti softver Turnitin za provjeru autentičnosti radova.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti odnosno nenastavno osoblje sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu. Informacije o korištenju na pojedinom visokom učilištu moguće je dobiti od strane imenovanih administratora ustanove.

Podrška digitalnom obrazovanju

Među temeljnim funkcijama Centra za e-učenje su:

  • razvoj i održavanje sustava za e-učenje kao opće dostupne zajedničke platforme za e-učenje u visokom obrazovanju
  • stručna podrška korisnicima u radu s tehnologijama e-učenja
  • specijalizirana podrška korisnicima u primjeni e-učenja u nastavi (instrukcijski dizajn / dizajn učenja)
  • uspostava i održavanje specifičnih zajedničkih / centraliziranih resursa potrebnih za primjenu e-učenja