Webinari Srca - Centar za e-učenje

Arhiva održanih webinara Srca u organizaciji Centra za e-učenje

Webinar organiziran s ciljem da korisnike sustava Turnitin, nastavnike i nenastavno osoblje, upoznamo s načinom rada sustava Turnitin i njegovim osnovnim i naprednijim mogućnostima. Na webinaru je prikazano kako koristiti softver Turnitin, te su obrađene teme koje su često izvor mnogih upita korisnika kao što su predaja radova kroz kolegij, predaja preko Quick Submit i proces Deletion Requesta, te je webinar održan na engleskom jeziku od strane predavaćice iz Turnitina. Na webinaru je sudjelovalo preko 230 sudionika s javnih visokoškolskih ustanova, pretežito nastavnika. Nakon predavanja otvoren je prostor za pitanja i raspravu.

Predavačica: Pilar Gonzales Ruiz, predstavnica Turnitina

Obrazovanje, kao planirani i programirani proces stjecanja kompetencija podrazumijeva tri čimbenika: studenta, sadržaj i nastavnika. Kako bi student posredstvom nastavnika spoznao sadržaj, didaktika je od svojih početaka do danas razvila niz različitih pristupa učenju i poučavanju, s ciljem da recepcija sadržaja kod studenata bude u skladu s njegovim individualnim razvojem i receptivnim sposobnostima.

Suvremena realizacija odgojno-obrazovnog procesa usmjerava područje didaktike ka unaprjeđenju kvalitete i online nastave. Ovim webinarom prikazat će se mogući oblik ostvarivanja postavljenih ishoda za kolegij Didaktike na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu te organizacija obrazovnog procesa u kontekstu e-učenja uz implementaciju IKTa. Uz sami prikaz kolegija, pozvani ste promišljati može li se na ovakav način ostvariti holistički pristup studentu i možemo li ovakvim strategijama otvoriti put cjeloživotnom učenju?!

Predavačica: doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

U ovom webinaru prikazat će se postupak izmjene pristupa nastavnim ciljevima, nastavnom sadržaju, nastavnim jedinicama te vrednovanju studentskog znanja i vještina koristeći primjer Anatomije, najvećeg (24 ECTS boda) predmeta prve godine integriranog preddiplomskog i poslijediplomskog studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prikazat će se i mogućnosti sučelja Learning Management System (LMS) u praćenju studentskih aktivnosti i napredovanja kroz predmet . Na primjeru modela obrnute učionice prikazat ćemo upotrebu smislenih i korisnih nastavnih aktivnosti u službi poticanja aktivnog učenja i dosizanja ishoda učenja. Na kraju će se prikazati analiza provedenog vrednovanja koja će, kao i promišljeni pristup konstruktivnom poravnanju, biti dijelom budućih reakreditacijskih postupaka ustanova u visokom obrazovanju. Nakon izlaganja slijedi dio za raspravu.

Predavači: doc. dr. sc. Ivan Banovac i prof. dr. sc. Vedran Katavić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Umijeće poučavanja uvelike je umijeće upravljanja vremenom sa svrhom optimizacije nastavnog procesa. Nastojeći dorasti trajno rastućim nastavnim i znanstvenim izazovima, nastavnici se konstantno adaptiraju dinamici i opsegu nužnih promjena u pripremi i realizaciji nastavnih procesa. Sustav za e-učenje može u ovome biti od značajne pomoći koristi li se sukladno potrebama i mogućnostima onoga koji podučava, ali i onih koje se podučava te materije samog predmeta podučavanja. Koje su se aktivnosti i resursi te načini provjere znanja pokazali učinkoviti u ostvarenju željenih ishoda učenja kroz višegodišnju primjenu sustava za e-učenje jednog nastavnika (šumara), doznajte u ovom webinaru.

Predavač: izv. prof. dr. sc. Marko Vucelja, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

radnim danom od 8 do 16 sati